MOOK, BOOK או שוק? טכנולוגיה והשכלה על קצה הצוק?

בין השעות 13:45- 12:00

מצפור רבין בניין רבין

**ההשתתפות מחייבת הרשמה מראש

לפרטים נוספים: 04-8249274

לשכת הרקטור– היחידה לקידום הוראה

כתיבת תגובה