You are currently viewing פוענחה הכתובת העברית הקדומה ביותר בירושלים

פוענחה הכתובת העברית הקדומה ביותר בירושלים

ktovetפרופ' גרשון גליל מהחוג למקרא ותולדות ישראל מציע פענוח לכתובת העברית הקדומה ביותר שנמצאה בירושלים, כפי שפורסם בכתב העת "חידושים בחקר ירושלים", שמעידה על קיומו של מנהל מסודר שגבה מיסים, גייס עובדי כפייה ודאג לצרכיהם במחצית השנייה של המאה העשירית לפני הספירה, כנראה בתקופת מלכותו של שלמה המלך.

המשך קריאה

 

 

כתיבת תגובה