You are currently viewing ניהול בר-קיימא

ניהול בר-קיימא

greenהפקולטה לניהול באוניברסיטת חיפה חתמה על אמנת האו"ם לניהול סביבתי בר-קיימא ועל הכללים לחינוך לניהול אחראי , ובכך היא הופכת למוסד האקדמי הראשון להשכלה גבוהה בישראל שמצטרף לאמנות אלה. בכך מחזקת הפקולטה את מחויבותה לאחריות תאגידית, סביבתית וחברתית בכל הנוגע לפיתוח נושאי קיימות בישראל ובעולם כולו.

המשך קריאה

כתיבת תגובה