You are currently viewing אודות

אודות

איכות הסביבה הוא אחד הנושאים החשובים העומדים בראש סדר העדיפויות של מדינות רבות בעולם. גם בישראל, עולים על סדר היום הציבורי נושאי איכות הסביבה, כגון: איכות האוויר, פסולת, מחזור, שימור אתרי טבע ועוד. בשל מיקומה הייחודי של האוניברסיטה, אנו מאמינים כי עלינו להקדיש תשומת לב מיוחדת לנושאי איכות הסביבה.

מזה שנים מתקיימת פעילות שוטפת רבה בתחומי איכות הסביבה ביחידות השונות באוניברסיטה ואנו ממשיכים ומרחיבים פעילות זו ובמסגרת ההסמכה ל"קמפוס ירוק", אנו ממסדים פעילות זו תחת מסגרת מסודרת ומוגדרת.

"קמפוס ירוק" הינו יוזמה של המשרד להגנת הסביבה שמטרתה להטמיע את נושא איכות הסביבה במוסדות להשכלה גבוהה. צוות הכולל נציגי המשרד להגנת הסביבה ונציגי האקדמיה, ממוסדות שונים ומהמועצה להשכלה גבוהה, קבע מספר קריטריונים להסמכה של מוסד להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות ומכללות) כ"קמפוס ירוק".

.
 קריטריונים לקבלת ההסמכה:
 
הקמת "מועצה ירוקה" שתכלול נציגים בכירים מהסגל המינהלי, נציגים בכירים מהסגל האקדמי ונציגות מטעם הסטודנטים.
במישור האקדמי –  הטמעה והכללה של קורסים בנושאי איכות הסביבה בחוגי לימוד שונים.
במישור המנהלי – באמצעות מניעה וטיפול במפגעי איכות הסביבה הנוצרים בשטח האוניברסיטה ובשימוש מושכל במשאבים.
במישור היישומי –  באמצעות קידום פרויקטים קהילתיים סביבתיים בעזרת הסטודנטים וחברי הסגל.
אוניברסיטת חיפה הצטרפה ליוזמה, הוסמכה  כ"קמפוס ירוק"  ורואה את נושא איכות הסביבה כיעד ערכי וחינוכי וכאמצעי לשמירה על משאבי הטבע.
.
.
.
בשנת 2008 הוסמכה אוניברסיטת חיפה כ"קמפוס ירוק" לאחר שעמדה בכל הקריטריונים.
 
ב- 2012 הוסמכה האוניברסיטה על ידי מכון התקנים הישראלי לתקן ISO14001 למערכת ניהול איכות הסביבה, וכפועל יוצא הוקמה ועדה לניהול סביבתי שמטרתה לקבוע מטרות ויעדים ולפקח על מערך הניהול הסביבתי באוניברסיטה.  
 
באתר זה תוכלו למצוא מידע על הפעילות שנעשית במסגרת קמפוס ירוק  
 
 
 
 
 
 
 

כתיבת תגובה