אספקטים סמנטיים וחברתיים במערכות המלצה- כנס רקסוק בנושא חידושים במערכות המלצה

 Social and Semantic aspects of recommender systems

פרופ' צביקה קופליק וד"ר אוסי מוקרין

תאריך ולו"ז האירוע : 16 ו-17 ביוני 2015 במכון קיסריה חדר 570 וברחבת המכון בקומה 6 בניין חינוך

Tuesday, June 16th, 2015 

9:30

Registration 

10:15-11:30

Opening & First Session

Ido Guy

Social Recommender Systems – An Introduction

Ofrit Lesser

Group Decision Support Using Voting and Social Networks

11:30-11:45

 Break

11:45-13:00

Second Session

Mike Gartrell

A Bayesian Treatment of Social Links in Recommender Systems

Keren Kahanov

Graph-based Recommendations for Museum's Visitors

13:00-14:00

Lunch

14:00-16:15

Third.Session

Bracha Shapira

Unsupervised Context Aware Recommender Systems

Nir Ofek

Context Aware Sentiment Analysis

Nofar Dali

Finding the Right Timing for Proactive Recommendations

Moran Haham

Active Learning for Preferences Elicitation in Recommender Systems

16:15-16:30

Break

16:30-17:45

Fourth Session

Ossi Mokryn

Mining Context from Social Media for Recommender Systems

Alon Dayan

Unsupervised Method for Revealing Item Latent Characteristics from Social Media

17:45-18:00

1st Day Wrap-Up

18:30-20:30

Organizers and Invited Speakers Dinner

Wednesday, June 17th, 2015 

 9:30

Registration 

10:15-11:30

First Session

Pasquale Lops

Semantics-aware Content-based Recommender Systems: the Big Picture

Alan Wecker

Recommender Systems as Part of the Authorized Heritage Discourse: Is this Correct?

11:30-11:45

Break

11:45-13:00

Second.Session

Giovanni Semeraro

On Serendipity in Recommender Systems

Alan Wecker

A Personalized Proactive Advisory System for Cultural Heritage: Connecting the Dots

13:00-14:00

Lunch 

14:00-15:45

Third Session

Erez Shmueli

Are You Your Friends’ Friend? Poor Perception of Friendship Ties Limits The Ability to Persuade Others

Elad Kravi

Recommending Social Media Content to Community Owners

Renana Gonen

Applying Graph Heuristics for Message Propagation in Social Networks

15:45-16:00

Break 

16:00-17:00

Fourth Session

Dudi Ben Shimon

Any Time Algorithm for Collaborative Filtering

Daniel Dor

Israel's State Comptroller reports: Not What You Expected

17:00-17:30

Second Day Wrap-up 

כתיבת תגובה