You are currently viewing הכתובת העתיקה ביותר בירושלים

הכתובת העתיקה ביותר בירושלים

ktovetלכבוד יום ירושלים, אנחנו חוזרים לכתובת הירושלמית העתיקה ביותר בעברית שפוענחה עד היום, מלפני כ-3000 שנים. "הכתובת היא עדות ליכולת הכתיבה של הסופרים בירושלים במאה העשירית לפני הספירה. יכולת רישום היין ואגירתו בכלי גדול שיועד לכך, תוך ציון סוג היין, תאריך קבלתו, והמקום ממנו נשלח, מעידים על קיום מינהל מסודר שגבה מסים, גייס עובדי כפיה, הביאם לירושלים, ודאג להאכילם ולהשקותם", אמר פרופ' גרשון גליל שפיענח את הכתובת.

המשך קריאה

כתיבת תגובה