You are currently viewing עובדים סוציאליים ויזמות עסקית חברתית – הילכו יחדיו?

עובדים סוציאליים ויזמות עסקית חברתית – הילכו יחדיו?

בין השעות 16:00 – 19:00 

חדר 1520, קומה 15, מגדל אשכול

ביה"ס לעבודה סוציאלית

מומלץ להירשם מראש: 

 

04-8240801, 04-8240457, 04-8249957

yazamut2

yazamut1

כתיבת תגובה