You are currently viewing האירוע השנתי של קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה – לזכרו של ראובן חייקין

האירוע השנתי של קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה – לזכרו של ראובן חייקין

בין השעות 09:15 – 16:30

בקומת ה-0, רחבת בית הסטודנט

לפרטים נוספים:

Haikin1

Haikin2

כתיבת תגובה