You are currently viewing כנס בינ"ל: הטפה דתית לאסלאם בעידן המודרני- סלפים, תנועות אלסאמיות, מדינות מוסלמיות.

כנס בינ"ל: הטפה דתית לאסלאם בעידן המודרני- סלפים, תנועות אלסאמיות, מדינות מוסלמיות.

כנס בן 3 ימים בין 6-8/1/2015

7.1.15- הכנס יתקיים בחדר סמינרים 4026 בבניין המדרגה

בין השעות 09:00 עד 18:30

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז היהודי-ערבי

 Modern-Preaching-of Islam

 

כתיבת תגובה