You are currently viewing קריאת חדר הישיבות במרכז אדמונד י.ספרא ע"ש פרופ צביה ברזניץ ז"ל

קריאת חדר הישיבות במרכז אדמונד י.ספרא ע"ש פרופ צביה ברזניץ ז"ל

החל מהשעה 14:00

חדר 272, בניין חינוך ומדעים

נא לאשר הגעה: kmalka2@univ.haifa.ac.il

tzvia

כתיבת תגובה