You are currently viewing הרצאה במסגרת סמינר מחלקתי של המרכז ללימודי גרמניה ואירופה

הרצאה במסגרת סמינר מחלקתי של המרכז ללימודי גרמניה ואירופה

בין השעות 18:00-19:30

בבנין חינוך, קומה 5, חדר 570 

לפרטים נוספים: 04-8288232/3

מכון בוצריוס

invitation 18 12 2014 Robert Howse1

כתיבת תגובה