You are currently viewing הרצאה: פרופ' גיהאד אלצאנע בנושא תיכון עהד בנגב

הרצאה: פרופ' גיהאד אלצאנע בנושא תיכון עהד בנגב

בין השעות 13:30 עד  16:00,
במצפור רבין, בבניין רבין , 
לפרטים נוספים: 04-8240156

המרכז היהודי-ערבי

1111

כתיבת תגובה