You are currently viewing לשגרירים בהערכה

לשגרירים בהערכה

shagririmאות ההערכה השנתי על פעילות הסברתית יוצאת דופן הוענק היום לשגריר ישראל באירלנד בועז מודעי וסגניתו נורית טינרי-מודעי על ידי תוכנית הלימודים האקדמית והייחודית מסוגה של האוניברסיטה "שגרירים ברשת", המכשירה סטודנטים לפעילות הסברתית של ישראל ברשת האינטרנט.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה