You are currently viewing כבוד צפון אטלנטי

כבוד צפון אטלנטי

atlanticאגודות הידידים של האוניברסיטה בארצות הברית וקנדה קיימו שורה של אירועים חגיגים שחשפו את הפעילות המחקרית המצטיינת של האוניברסיטה.

כתיבת תגובה