You are currently viewing סיום פרויקט קמפוס הנמל

סיום פרויקט קמפוס הנמל

namalהאוניברסיטה תחנוך עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ד את המבנה השלישי של שלוחת אוניברסיטת חיפה ב"קמפוס הנמל", שמהווה גם את סיום הפרויקט של האוניברסיטה. המבנה החדש כולל 5 כיתות לימוד ו – 8 חדרי סטודיו לתלמידי תואר שני באמנות יצירה. בשנת הלימודים תשע"ג למדו בקמפוס הנמל למעלה מ-2500 תלמידים בשורה ארוכה של חוגים ותוכניות לימוד לתואר ראשון, שני ולימודי תעודה.

המשך קריאה

כתיבת תגובה