You are currently viewing "הורמון האהבה" והבדלים מגדריים

"הורמון האהבה" והבדלים מגדריים

oxi"הורמון האהבה" אוקסיטוצין משפיע בצורה שונה על גברים ועל נשים בהקשרים חברתיים: אצל הגברים מתחדדת היכולת לזהות יחסי תחרות, בעוד שאצל הנשים מתחדדת דווקא היכולת לזהות יחסי קרבה. "הממצאים מחזקים תוצאות של מחקרים אחרים על הבדלים חברתיים בין המינים", אמרה פרופ' סימון שמאי-צורי מהחוג לפסיכולוגיה שהובילה את המחקר.

המשך קריאה

כתיבת תגובה