תנאי השימוש באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה

השימוש באתר אוניברסיטת חיפה כפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך להם.
התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

מהו אתר אוניברסיטת חיפה?
אתר אוניברסיטת חיפה מעמיד לרשותך מידע רב בתחומים שונים. מידע זה כולל:
מידע כללי אודות האוניברסיטה, מידע ושירותים למועמדים וסטודנטים, שירותים לסגל אקדמי ומנהלי, חדשות, ידיעות בתחומי מחקר, ידידי האוניברסיטה, אירועים ועוד.
האתר מורכב מדף הבית של האוניברסיטה ומאתרי משנה רבים של היחידות השונות.

שירותים אינטראקטיביים
השימוש בשירותים האינטראקטיביים שמוצעים לך באתר כפוף לתנאי השימוש של השירותים האמורים. תנאים אלו קובעים אילו שירותים יינתנו לך, מהם זכויותיך וחובותיך, מדיניות השמירה על הפרטיות בכל שירות ופרטים חיוניים נוספים. הינך מתבקש לקרוא בקפידה את התנאים האמורים לפני שתעשה שימוש בשירות כלשהו, שכן השימוש בשירות יהווה את הסכמתך לתנאים אלה, מבלי שתתבקש ליתן את הסכמתך לתנאים אלו במפורש. מקום בו לא קיימים תנאי שימוש ספציפיים, יחלו הוראות תנאי השימוש הכללים המפורטים בזה. במקרה של סתירה בין ההוראות בתנאי השימוש הספציפיים לבין ההוראות בתנאי שימוש אלה, התנאים הקובעים הם תנאי השימוש הספציפיים.

מידע ותמונות באתר
אוניברסיטת חיפה רשאית לשנות או להחליף מעת לעת וכראות עיניה את המידע, התכנים והתמונות באתר. אוניברסיטת חיפה אינה מתחייבת, איפוא, כי מידע שמצאת באתר במועד מסויים יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד.

פרטיות
בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. המידע אינו מזהה אותך אישית לכן המידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד.
אוניברסיטת חיפה רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין.
אוניברסיטת חיפה רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שתעשה באתר לצורך הפקה וניתוח מידע סטטיסטי.
אוניברסיטת חיפה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצד שלישי, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

אבטחת מידע
אוניברסיטת חיפה מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר.
חדירה למערכות המחשב של האתר או של האוניברסיטה מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל, שעונשה עד חמש שנות מאסר. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, אוניברסיטת חיפה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר.
אתה מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי אוניברסיטת חיפה, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגינות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

אחריות
שירותי האתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). אוניברסיטת חיפה לא תשא בכל אחריות לגבי תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך. כמו כן, אוניברסיטת חיפה לא תשא בכל אחריות לגבי תוכן המידע המוצג באתר, לרבות לגבי טעויות או שגיאות שנפלו בו. לא תהיה לך כל טענה תביעה או דרישה כלפי אוניברסיטת חיפה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.
אוניברסיטת חיפה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי אוניברסיטת חיפה, נזקים, קלקולים, תקלות (לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר) אצל אוניברסיטת חיפה או מי מספקיה.
באתר מצויים קישורים (Links) לאתרי אינטרנט שונים (לרבות קישורים למידע של צד שלישי). דע כי קישורים אלה אינם מעידים על קשר בין אתרי אינטרנט אלה לבין אוניברסיטת חיפה או על המלצה מכל סוג שהוא וכי הם נועדו לנוחות המשתמש בלבד וכי אין באפשרות אוניברסיטת חיפה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. האוניברסיטה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה, או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות בהם.
האתר עשוי להציע תוכנות אותן ניתן לטעון אל המחשב האישי שלך ו/או קישורים אל אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות כאלה. אוניברסיטת חיפה אינה מפתחת את התוכנות או בוחנת אותן, ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן ועל התאמתן לצרכיך או לדגם המחשב שברשותך. טעינת התוכנות אל המחשב שלך תעשה באחריותך המלאה והבלעדית והשימוש בהן כפוף לתנאי הרישיונות הנכללים בהן. אוניברסיטת חיפה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף , שיגרם לך כתוצאה מהורדת, התקנת או השימוש בתוכנות האמורות.

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות התכנים, זכויות היוצרים וסימני המסחר, הינם רכושה של אוניברסיטת חיפה בלבד, או של צד שלישי שאוניברסיטת חיפה קיבלה ממנו רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, וכן אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת רשותה המפורשת של אוניברסיטת חיפה בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעים טכניים כלשהם, או להפיץ נתונים כאלה ברבים.
אין להציג את האתר בעיצוב או במימשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו אוניברסיטת חיפה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת האוניברסיטה בכתב ומראש.
השם "אוניברסיטת חיפה", סימני המסחר של האוניברסיטה וכן ה-domain name של האתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של אוניברסיטת חיפה בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

הגבלת שימוש מסחרי באתר
אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו.

שינויים באתר
אוניברסיטת חיפה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, הקישורים שימצאו בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו – והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, כתוצאה מפעילות האוניברסיטה ובהתחשב באופי הדינאמי והחידושים של האינטרנט. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות, או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אוניברסיטת חיפה בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הפסקת השירות
אוניברסיטת חיפה רשאית בכל עת להחליט כי היא סוגרת את האתר, או משנה את מהותו. האוניברסיטה תפרסם באתר הודעה על כוונתה לעשות כן לפחות 7 ימים מראש.

שינוי תנאי השימוש
אוניברסיטת חיפה תהיה רשאית בכל עת לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה, ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי כאמור יכנס לתוקפו תוך 7 ימים מיום פרסומו הראשון. לפיכך, מומלץ לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

דין ושיפוט
הדין החל על השימוש באתר ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל.

תמונות: אימג' בנק, Stock.XCHNG

כתיבת תגובה