מועמד.ת יקר.ה,

אנו מברכים אותך על קבלתך ללימודים ומאחלים לך הצלחה בלימודיך.

סמסטר ב' של שנת הלימודים תשפ"ד יפתח ביום ראשון, ו' בניסן, תשפ"ד (14.04.2024).

על מנת להיות תלמיד.ה באוניברסיטת חיפה עליך לפעול בהתאם להנחיות הרשומות מטה:

א. להסדיר תשלום מקדמה על חשבון שכר הלימוד באמצעות השובר אשר קיבלת במייל, וזאת בהתאם לזמן הפרעון המצוין בשובר. תשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד הוא תנאי לשמירת מקום עבורך בחוגים אליהם התקבלת לשנת הלימודים תשפ"ד ולבניית מערכת.

לתשומת לבך: יש לשלם את מקדמת שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי באתר ההרשמה )כרוך בתוספת דמי טיפול של 0.76%)

בטרם תשלום, אנו ממליצים לקרוא את תקנון שכר הלימוד (הכולל בתוכו גם את תקנון ביטול לימודים) המצוי באתר המחלקה לשכר לימוד ושירותי תלמיד.

לתשומת ליבך, נוסף על שכר הלימוד הבסיסי, כל התלמידים.ות מחויבים.ות ב"תשלומים נלווים" ובתוכם דמי רווחה. ניתן לוותר על תשלום דמי הרווחה עד ליום פתיחת שנת הלימודים. למילוי טופס ויתור לחצ.י כאן.

יובהר כי ויתור על דמי הרווחה אינו מתייחס לשובר הראשון אותו יש לשלם במלואו כתנאי להרכבת מערכת ולרישום לקורסים.

ב. הרישום לקורסים מתבצע באמצעות פורטל הסטודנטים במועדים שנקבעו לכך ובזאת יש בכדי לממש את זכותך להיות תלמיד.ה בחוג אליו התקבלת (כולל תלמידי.ות תואר שלישי ותלמיד.ות לתואר שני במסלול המחקרי, שנה ג' החייבים.ות ברישום ל"הגשת עבודות").

הוראות והסברים לבניית תכנית הלימודים ולסדרי הרישום לקורסים, תקנון שכ"ל ומידע נוסף ניתן יהיה למצוא באיגרת לתלמיד וכן, בשנתון האוניברסיטה המופיעים באתר האוניברסיטה.

הרינו להזכירך כי עם הרשמתך ללימודים באוניברסיטת חיפה התחייבת למלא אחר כל התקנות וההוראות של האוניברסיטה ורשויותיה, אלו הקיימות כיום ואלו אשר תיקבענה במהלך לימודיך, ובכלל זה תקנוני אגף מינהל תלמידים בעניין שכר הלימוד" ו"ביטול הרשמה/הפסקת לימודים" כפי שמפורסמים בתקנון שכר לימוד באתר האוניברסיטה.

אנא שמור.י את הודעת הקבלה כאישור לקבלתך ללימודים.

באיחולי הצלחה רבה,

המחלקה להרשמה ולקבלה