מועמד.ת יקר.ה,

אנו מברכים אותך על קבלתך ללימודים ומאחלים לך הצלחה בלימודיך.

סמסטר ב' של שנת הלימודים תשפ"ד יפתח ביום ראשון, ו' בניסן, תשפ"ד, 14.04.2024.

על מנת להיות תלמיד.ה באוניברסיטת חיפה יש לבצע את ההנחיות הבאות:

א. להסדיר תשלום מקדמה על חשבון שכר הלימוד באמצעות השובר אשר קיבלת במייל, וזאת בהתאם לזמן הפרעון המצויין בשובר. תשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד הוא תנאי לשמירת מקום עבורך בחוגים אליהם התקבלת לשנת הלימודים תשפ"ג ולבניית מערכת.

לתשומת לבך: יש לשלם את מקדמת שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי באתר ההרשמה (כרוך בתוספת דמי טיפול של 0.82%)

בטרם תשלום, אנו ממליצים לקרוא את תקנון שכר הלימוד (הכולל בתוכו גם את תקנון ביטול לימודים) המצוי באתר המחלקה לשכר לימוד ושירותי תלמיד.

לתשומת ליבך, נוסף על שכר הלימוד הבסיסי, כל התלמידים.ות מחויבים.ות ב"תשלומים נלווים" ובתוכם דמי רווחה.

ניתן לוותר על תשלום דמי הרווחה עד ליום פתיחת שנת הלימודים. למילוי טופס ויתור לחצ/י כאן.

יובהר כי ויתור על דמי הרווחה אינו מתייחס לשובר הראשון אותו יש לשלם במלואו כתנאי להרכבת מערכת ולרישום לקורסים.

ב. בהתאם להחלטת המל"ג, סטודנטים.ות לתואר ראשון נדרשים.ות להגיע לרמת פטור בשפה האנגלית כתנאי לקבלת התואר. על מועמד.ת אשר רמת הסיווג שלו.ה באנגלית היא אחת מבין הרמות: טרום בסיסי א'/טרום בסיס ב'/בסיסי, ללמוד בין 3-4  קורסים על מנת לעמוד בחובה זו. לתשומת ליבך: ניתן להירשם לקורסי קיץ (בכל הרמות הנדרשות כולל מתקדמים א' ומתקדמים ב'), טרם לתחילת הלימודים באוניברסיטה, בכדי להתקדם ברמת האנגלית. לימודים בקורסי הקיץ, מאפשרים להתמקד בלימודי האנגלית בלבד טרם ללימודי התואר, מה שיכול לסייע בעמידה בדרישה בהצלחה.

מידע ופרטים נוספים אודות מועדי ואופן ההרשמה, ניתן למצוא באתר היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינ"ל.

מאחר ומספר המקומות בכל קורס מקורסי האנגלית בקיץ מוגבל, מומלץ להקדים ולהירשם בכדי להבטיח את מקומך בקורס.

לתשומת ליבך, המקדימים.ות לשלם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד תוך 30 יום ממועד הפרעון המצויין על גבי השובר, יזכו להנחה* בגובה 20% משכר הלימוד עבור קורס האנגלית בסמסטר קיץ (לנרשמים ברמות טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב' ובסיסי בלבד). הרישום לקורסי אנגלית יתבצע במועדי הרישום המפורסמים באתר היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינ"ל.

*לפרטים ולמידע נוסף אודות ההנחה המוצעת יש לפנות למחלקת שכר לימוד ושירותי תלמיד במישרין.

ג. לתשומת ליבך, תואר ראשון יוענק לתלמיד.ה שסיימ.ה לימודיו.ה בשני חוגים במסלול הדו חוגי או בחוג אחד במסלול החד חוגי. אם התקבלת ללימודי תואר ראשון בחוג אחד בלבד במסלול דו-חוגי יש להוסיף חוג נוסף במסלול הדו חוגי באמצעות מערכת שינוי/הוספת עדיפויות.

ד. את הרישום לקורסים יש לערוך באמצעות פורטל הסטודנטים במועדים שנקבעו לכך ובזאת לממש את זכותך להיות תלמיד.ה בחוגים אליהם התקבלת (כולל תלמידי.ות תואר שלישי החייבים.ות ברישום ל"הגשת עבודות").

הוראות והסברים לבניית תכנית הלימודים ולסדרי הרישום לקורסים, תקנון שכ"ל ומידע נוסף ניתן יהיה למצוא באיגרת לתלמיד וכן, בשנתון האוניברסיטה המופיעים באתר האוניברסיטה.

הרינו להזכירך כי עם הרשמתך ללימודים באוניברסיטת חיפה התחייבת למלא אחר כל התקנות וההוראות של האוניברסיטה ורשויותיה, אלו הקיימות כיום ואלו אשר תיקבענה במהלך לימודיך, ובכלל זה תקנוני אגף מינהל תלמידים בעניין "שכר הלימוד", ו"ביטול הרשמה/הפסקת לימודים" כפי שמפורסמים בתקנון שכר לימוד באתר האוניברסיטה.

אנא שמור.י את הודעת הקבלה כאישור לקבלתך ללימודים.

באיחולי הצלחה רבה,

המחלקה להרשמה ולקבלה