קרינה רדיואקטיבית

תקנות מדינת ישראל העיקריות בנושא בטיחות קרינה הם:
"תקנות הבטיחות בעבודה, גהות תעסוקתית ובריאות העובדים העוסקים בקרינה מייננת 1222" של משרד התמ"ת ו"תקנות הרוקחים יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם 1220 "של המשרד להגנת הסביבה.

התחלת עבודה בקרינה  

כל עבודה עם חומרים או קרינה רדיואקטיבית המתבצעת באוניברסיטת חיפה-מחייבת אישור מוקדם של ממונה בטיחות קרינה.

הדרכת עובדים 

כל עובד טרם כניסתו למעבדה רדיואקטיבית יעבור הדרכה מתאימה ולאחר מכן פעם בשנה.

בדיקות רפואיות 

בהתאם לתקנות חובה לבצע בדיקה רפואית ראשונית לפני תחילת העבודה בקרינה באחריות מחלקות כוח אדם.

חירום 

עובד במעבדה רדיואקטיבית ידווח מידית על כל תקלה שיש בה חשש לחשיפה פנימית או חיצונית לקרינה או חשש לפיזור חומרים רדיואקטיביים.
עובד הקרינה ינקוט בכל הצעדים הנדרשים להקטנת החשיפה והפיזור וימתין במקום עד להגעת הממונה.
השימוש בחומרים רדיואקטיביים מותר רק במעבדה, שקיבלה היתר לכך מהמשרד להגנת הסביבה.
עובד רשאי לעבוד עם חומרים רדיואקטיביים רק לאחר, שעבר הכשרה מתאימה ע"י הממונה על בטיחות הקרינה.