פרסומים, דוחות, חוקים ותקנות

חוקים ותקנות

חובות העובד
העובד חייב:
1) להודיע למחזיק במקום העבודה על סיכון במקום העבודה שנתגלה לו תוך כדי עבודתו ושלא היה ידוע מקודם.
2) להתייצב לכל הדרכה, שהזמינו אליה המחזיק במקום העבודה או מי מטעמו, זולת אם היתה סיבה סבירה להיעדרו. 
(מתוך: תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע להדרכת עובדים) התשנ"ט – 1999)
 

דוחות

מדידות קרינה סלולרית 2021

היתר קרינה רנטגן 2019

 

בדיקות ראדון 2020

 היתר רעלים 2022

מדידות רעש 2021

 בדיקות סביבתיות 2023