161872028 1קבלנים ספקים ונותני שירותים העובדים בשטחי האוניברסיטה ובחצריה, או בשטחים המוחזקים על ידה, אחראים לנושאי הבטיחות בתחומי פעילויותיהם.
קבלנים לא יחלו עבודתם בשטח האוניברסיטה לפני שקיבלו הרשאת עבודה והדרכות ע"י מחלקת הבטיחות של האוניברסיטה.
חוזי העבודה והסכמים עם הקבלנים, הספקים ונותני השירותים מפרטים את תחומי אחריותם בנושאי בטיחות עפ"י כל חוקי ותקני מדינת ישראל והנחיות הבטיחות  עפ"י פרסום והנחיית הממונה על הבטיחות.
מנהלי היחידות המעסיקים קבלנים ספקים ונותני שירותים יתדרכו אותם בדבר אחריותם לנושא הבטיחות ויוודאו שחוזי העבודה כוללים סעיף אחריות הקבלנים בנושאי בטיחות.
הקבלנים מצידם יעבירו את אישורם כי כל העובדים מטעמם באוניברסיטה עברו הדרכות בטיחות שנתיות על ידי אדם מוסמך לכך.