מועצת הבטיחות באוניברסיטת חיפה הינה גוף המשמש כוועדת בטיחות כמוגדר בחוק ארגון פיקוח על העבודה.
 
הרכב המועצה:
נציגי העובדים, נציגי הנהלת האוניברסיטה, נציג סטודנטים, מנהל אגף הביטחון והבטיחות מנהל האיכות ומנהלת מחלקת הבטיחות.
יו"ר מועצת הבטיחות: גב' טלי קרטש-גלבוע, עוזרת בכירה לסגן נשיא ומנכ"ל האוניברסיטה.
רכזת מועצת הבטיחות: איילת ענתי, מנהלת מחלקת בטיחות והממונה על הבטיחות .
מבנה המועצה, מינוי חבריה, מועדי כינוסה ועקרונות עבודתה יהיו בהתאם לתקנות חוק ארגון הפיקוח (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות)
המופיעים בנוהל 07-02 (פעילות מועצת הבטיחות).
 
חובות וסמכויות המועצה הינם:
♦  קביעת מדיניות הבטיחות של האוניברסיטה והצגתה בפני יחידות האוניברסיטה.
♦  קביעת  יעדים כלל אוניברסיטאיים בנושאי בטיחות.
♦  המלצות  לסגן הנשיא למינהל ומנכ"ל על הקצאת המשאבים הנדרשים לקיום מדיניות הבטיחות ויעדיה.
♦  טיפוח תודעת הבטיחות בקרב אוכלוסיית האוניברסיטה ע"י ביצוע פעילויות יזומות בנושאי בטיחות .
♦  מתן ייעוץ  ליחידות האוניברסיטה על נקיטת אמצעים פיסיים, משמעתיים ואחרים הנדרשים כדי להבטיח קיומם של תנאי בטיחות באוניברסיטה.