הנחיות לטיפול בפסולת מעבדתית

פסולת כימית:

אין לשפוך חומר כימי מרוכז כלשהו, כגון חומצות, בסיסים, ממיסים אורגניים וכד' למערכת הביוב.

-פסולת כימית תיאסף במעבדה אל תוך אריזות ריקות בהתאם לסוג הפסולת

-יש למלא לא יותר מ- 75% מנפח אריזה.

-יש לסמן אריזה ולציין סוג פסולת.

דוגמא לתווית פסולת כימית

לאחר המילוי יש לסגור היטב את האריזה ולפנות לאתר פינוי פסולת האוניברסיטאי.

חשוב להקפיד על הפרדה בין קבוצות שונות של חומרים בעת פינוי

מיון חומרים מסוכנים לקבוצות לפינוי פסולת כימית

אסור לערבב

-מחמצנים חזקים וחומרים דליקים

-בסיסים וחומצות

-חומצות ומתכות

מותר לערבב

-חומרים דליקים אורגניים ובסיסים.

פינוי מיכלי פסולת כימית נוזלית לחדר פסולת יבוצע ע"י עובד מעבדה ולא ע"י עובד ניקיון.

פסולת חדה:

הנחיות טיפול בפסולת חדה

בכל מקרה של ספק – יש לפנות למחלקת הבטיחות