בדיקות עובדים:
מחלקת הבטיחות בשיתוף עם אגף משאבי אנוש דואגת לביצוע בדיקות לעובדים והפנייתם לרופא תעסוקתי וכל זאת בהתאם לסיכון לו הם נחשפים בעבודתם.
הבדיקות הרפואיות התקופתיות הן בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים) לעובדים.
 
סקר בריאות תעסוקתית:
כדי לזהות את הסיכונים הבריאותיים בעמדות העבודה ברחבי האוניברסיטה נעשה סקר בריאות תעסוקתית ע"י חברה חיצונית הסקר בודק את הסיכונים
הכימיים, הפיסיקליים, הביולוגיים וסיכוני הקרינה.
סקר זה קובע את מידת החשיבות והנחיצות של ניטור סביבתי תעסוקתי.
 
ניטור סביבתי:
הניטור הסביבתי הוא הערכה כמותית של רמת החשיפה לחומרים כימיים, מזהמים ביולוגיים, גורמים פיזיקליים, אדים, גזים וחלקיקים באוויר,
עוצמת רעש, קרינה וכד'(ריכוז באוויר ומשך החשיפה).
ממצאי הניטור הסביבתי מסייעים בהערכת הסיכונים הבריאותיים בתחנות העבודה.
בהתאם לממצאים ועל פי הצורך מותאם הפיתרון היעיל לסידור עמדות העבודה (שינוי מתחלופות אוויר בחדרים, שיפור בציוד והוספת אמצעי מיגון אישיים וכד')
ובהתאם לו נשלחים עובדים לביצוע בדיקות במרפאה תעסוקתית.