בטיחות קרינה

 istochniki radiacii 1

עבודה עם מקורות קרינה מייננת כרוכה בחשיפה לקרינה העלולה לגרום לנזקים בריאותיים.

שמירה עלכלליבטיחותכמפורטבנוהלזה תאפשרעבודהבטוחהתוךהקטנתהסתברות לנזקעתידי.

לפי תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 ("תקנות קרינה"), מבצע ממונה הבטיחות קרינה פיקוח במקומות העבודה בהם משתמשים בחומרים רדיואקטיביים או מפעילים מכשירי קרינה מייננת.

הגבלת החשיפה לקרינה

.החשיפה התעסוקתית לעובד קרינה בתוך שנה לא תעלה על המנה הגבולית
מנות קרינה גבוליות לעובדי קרינה נקבעו בתקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011

תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011

הגבלת החשיפה לקרינה לעובדות בהיריון

.מנות החשיפה הגבוליות לקרינה לנשים בהיריון נקבעו בהתאם לסיכון לעובר והן שונות מהמנה הגבולית לעובדת שאינה בהיריון
.לכן יש להודיע למעסיק על ההיריון סמוך ככל האפשר למועד שבו נודע לעובדת. עובדות בקרינה מייננת נדרשות להיבדק על ידי רופא תעסוקתי במהלך חודש רביעי להריון, לצורך קביעת התאמתן להמשך עבודה בקרינה

תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל"ט- 1979

חשיפה תעסוקתית לקרינה מייננת

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת), תשנ"ג- 1992

קישורים נוספים

הוראות בטיחות לעבודה עם מכשירים פולטי קרינה

הנחיות בטיחות בעבודה עם חומרים רדיואקטיביים