pic
 

בטיחות ביולוגית

גורמי הסיכון הביולוגיים במעבדה כוללים מחוללי מחלות מדבקות, תרביות תאים מותמרים וחיות מעבדה.
הפתוגנים עלולים לחדור לגוף דרך הפה, דרכי הנשימה, העור וריריות העיניים.

הסיכון להידבקות במעבדה קשור לגורם המחלה, שיטות העבודה, היגיינה אישית וכן לרקע הבריאותי של כל עובד. 

שימוש בציוד מגן

 

הוראות לעבודה בטוחה עם גורמים מיוחדים

 

מצבי חירום וטיפול בתאונות

 

נהלים והנחיות שונות

 

טפסים שימושיים