ככל שרמות זיהום האוויר באזורי מגורים גבוהות, הקשיים בהחזרת המשכנתא גדלים. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטה. "באזורים בהם רמת זיהום האוויר גבוהה ישנה עליה ברמת התחלואה ואף ברמת התמותה. הדבר גורם להיעדרויות רבה מהעבודה וביכולת הלווים לעמוד בהחזרי המשכנתא באופן יציב. בנוסף, באזורי מזהמים ישנה פגיעה ביכולת ההשתכרות של האוכלוסייה", אמרו פרופסור בוריס א. פורטנוב, ותלמיד המחקר יוסי בורוכוב, מאוניברסיטה, עורכי המחקר.

קצב הגידול בנטילת המשכנתא נמצא בעשור האחרון במגמת עליה גבוה והגיע לסכום של מאות מיליארדי שקלים. זיהוי מערך הסיכונים אשר עלול להוביל לעיכובים או לאי-יכולת לשלם את תשלומי המשכנתא הינו קריטי הן לגופים המלווים והם לאנשים הנוטלים את ההלוואה. לדברי החוקרים, המודלים הקיימים היום להערכת סיכוני כשל בתשלומי המשכנתא מתבססים בעיקר על בחינת סוג המשכנתא ומאפייניה, ניתוח מאפייני הלווה –  בהם הכנסה נקיה, גודל משפחה, גיל, השכלה ודרוג פיננסי. "כיום המודלים אינם כוללים  משתנים סביבתיים, אשר עלולים אף הם לגרום להגדלת הכשל. משתנים סביבתיים אלה כוללים בין היתר, זיהום אוויר, וקרבה לאזורי עימות. החיים באזורים בעלי זיהום גבוה עלולים לגרום לפגיעה בבריאות הלווה, ובכך להקטין את יכולת ההשתכרות שלו ובהמשך להגדיל את הסיכון לאי-עמידה בתשלומי המשכנתא", אמר תלמיד המחקר יוסי בורוכוב. במחקר הנוכחי שפורסם בכתב העת  European Research Studies Journal ביקשו פרופ' פורטנוב ובורוכוב מהחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטה, לבדוק האם זיהום אוויר יכול להשפיע על היכולת לעמוד בתשלומי משכנתאות בישראל. במחקר ניתחו החוקרים כ-90,000 עסקאות שנעשו בין השנים 2015 – 2010 בבנק מסחרי מוביל למשכנתאות בישראל, המהווה כ-30% משוק המשכנתאות בארץ. החומרים המזהמים הסביבתיים שנבדקו -SO2, O3, PM2.5, PM10 נפלטים מתחבורה ומפעלים וחלק אף הוכחו כגורמי סיכון בריאותיים. נתוני הזיהום מתבססים על ממצאי תחנות הניטור הקרובות ביותר לנקודות הגיאוגרפיות שנבדקו. באמצעות כלים סטטיסטיים ומרחביים הבטיחו החוקרים שהם שולטים במשתנים השונים כך שהמחקר בחן את הקשר שבין משכנתא לזיהום.

מתוצאות המחקר עולה כי באזורי מגורים בהם רמות הזיהום גבוהות במיוחד, הכשלים בהחזרת המשכנתא גבוהים מאזורים בעלי זיהום נמוך, בכ- 50% בממוצע. "המודלים הקיימים למדידת פרמיית הסיכון של המשכנתאות אינם כוללים משתני סיכון סביבתי, למרות שמישתנים אלה תורמים באופן ישיר ומובהק לכשל", אמרו החוקרים.

עוד עלה במחקר כי חשיפה לזיהום בשיעור גבוה פגעה במיוחד בקבוצות אוכלוסייה בעלות משפחות גדולות ושכבות אוכלוסייה מוחלשות.

"הלווים והמלווים צריכים להתחשב בעת ביצוע עסקת המשכנתא במשתני הסביבה של הנכס, דבר אשר עלול להשפיע על עמידה בהחזרי המשכנתא בטווח הארוך", סיכמו החוקרים.

5.8.21