ברוכים הבאים לאתר ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפה

ועדת החוקה נבחרת על ידי חברות/י הסנאט, וסמכותה מעוגנת בתקנון האקדמי של האוניברסיטה כדלקמן:

5.11 ועדת חוקה

(א) הוועדה תשקוד על קיום התקנון האקדמי והיא הסמכות לפירושו.

(ב) על הוועדה לטפל בהצעות לתיקונים ולתוספות לתקנון ולהביאן, בצירוף חוות-דעתה, לדיון בסנאט

(ג) הוועדה תדון ותחליט בערעורים על חוקיות החלטות כל הגופים האקדמיים באוניברסיטה, שיובאו בפניה.

(ד) חברי הוועדה יהיו חמישה חברי סנאט בעלי קביעות – לפי בחירתו 29 .

(ה) חברי הוועדה יבחרו ביו"ר שלה.