הליך מינוי / קידום

מינוי או קידום באוניברסיטת חיפה מתבצע באמצעות הליך אשר שלביו מפורטים להלן:

שלב 1: פתיחת הליכים

היוזמה
חבר הסגל, עמיתים בחוג, ראש החוג/ בית הספר, דיקן או רקטור יכולים ליזום פתיחת הליכים ולבקש לקיים בחוג דיון בנושא.

היוועצות בחוג והמלצת ראש החוג/ בית הספר
על ראש החוג/בית-הספר לזמן ישיבת היוועצות בהשתתפות כל חברי הסגל בחוג/בית-הספר בדרגה המוצעת ומעלה.
על ראש החוג/ בית-הספר להעביר לדיקן בתוך חודש מכתב בקשה מנומק עם ציון שמות המשתתפים בישיבה והתפלגות ההצבעה.

המלצת הדיקן
על הדיקן להעביר לרקטור את המלצתו בתוך חודש בצירוף מכתב הבקשה של ראש החוג/ בית-הספר וקורות החיים של המועמד.

החלטת הרקטור
החלטת הרקטור מתקבלת בישיבת התייעצות משותפת של הרקטור והדיקן.

שלב 2: ועדה מקצועית

בוועדה המקצועית חברים שלושה חברי סגל מאוניברסיטת חיפה ומחוצה לה.

תפקיד הוועדה המקצועית להעריך את התאמת הישגי המועמד לדרגה המבוקשת תוך בחינת תפוקותיו האקדמיות, המקצועיות, יכולתו הפדגוגית ותרומתו לחוג, לאוניברסיטה ולקהילה.

כחלק מעבודתה ממליצה הוועדה לרקטור על נשאלים מתאימים למתן חוות דעת. הוועדה יכולה לכלול בהמלצתה שמות שהמועמד הציע (בטופס הצעת השמות).
יש שהוועדה מוצאת שדרוש חיזוק לתיק או שאין מקום להמשיך בהליך וממליצה לרקטור ברוח זו.

כאשר מתקבלות כל חוות הדעת, מסכמת הוועדה את חוות דעתה וזו מוגשת לוועדת המינויים.

 

שלב 3: משאל חוץ

על הנשאלים לייצג מגוון מומחים בעלי רמה ומוניטין בין-לאומיים בתחום. לא נהוג לפנות לנשאלים ששיתפו פעולה במחקר עם המועמד או שיש להם קשר אישי עמו.

כאשר מתקבלות כל חוות הדעת, מסכמת הוועדה המקצועית את חוות דעתה וזו מוגשת לוועדת המינויים.

 

שלב 4: ועדת המינויים

החומר המוגש לוועדת המינויים וההעלאות לצורך הדיון כולל:

– CV מעודכן של המועמד
– מכתבי הנשאלים
– סיכום חוות דעת הוועדה המקצועית
– מידע על איכות ההוראה (בדרגות הרלבנטיות)
– המלצות החוג/בית הספר והדיקן


* הדיקן מציג את המועמד בפני הוועדה.

* לאחר דיון, הוועדה מחליטה בהצבעה חשאית, אם לאשר את הדרגה המוצעת, לא לאשר או להקפיא את ההליך.

* דיוני הוועדה סודיים.