מוסדות ביקורת הפנים של האוניברסיטה

ועדת ביקורת

ועדת הביקורת הינה הרשות המבקרת של האוניברסיטה, ובתחום אחריותה היא עצמאית ובלתי תלויה ברשות, בגוף או באדם כלשהו.

ועדת הביקורת אחראית לכל הנושאים הנוגעים לפיקוח, לבקרה ולביקורת של כל ענייני האוניברסיטה, לרבות היחידות המנהליות, היחידות האקדמיות (למעט המערכת לבקרה אקדמית), גופים מאוגדים ובלתי מאוגדים המסונפים או הקשורים לאוניברסיטה. כמו כן, היא מופקדת על ביקורת הניהול התקין של כל יחידות האוניברסיטה, ושמירת טוהר המידות בהן.

יו"ר ועדת הביקורת נבחר על ידי חבר הנאמנים מבין חברי חבר הנאמנים.

חברי ועדת הביקורת מתמנים על ידי חבר הנאמנים מקרב חבר הנאמנים, הוועד המנהל וחברי הסגל האקדמי לתקופת כהונה בת שלוש שנים

בועדת הביקורת שבעה חברים: ארבעה מקרב חברי חבר הנאמנים, מתוכם נציג אחד בלבד לסגל האקדמי; שלושה מקרב חברי הוועד המנהל, מתוכם נציג אחד בלבד לסגל האקדמי.

נושאי משרה באוניברסיטה לרבות יו"ר הוועד המנהל, הנשיא, סגני הנשיא, הרקטור, המנכ"ל, דיקנים, ראשי בתיה"ס, ראשי אגפים וכיוצא באלה לא יכהנו כחברים בוועדת הביקורת.

במקרה שלא מונתה ועדת ביקורת עד תום תקופת כהונתה של הוועדה הקיימת, תמשיך אותה ועדה לפעול עד למינוי ועדה אחרת במקומה.

מבקר פנים

באוניברסיטה מכהן מבקר פנים בהתאם לסעיף 15א לחוק המועצה להשכלה גבוהה.

תפקיד מבקר האוניברסיטה לערוך ביקורת יעילה, הולמת ובלתי תלויה במגמה לסייע להנהלת האוניברסיטה למלא אחר תפקידיה; לסייע להנהלת האוניברסיטה בחשיפה, בתיקון ובמניעת הישנות של הונאות, פגמים וליקויים וכן לוודא ניהול תקין ומסודר של ענייני האוניברסיטה על כל מגזריה.

המבקר כפוף לועדת הביקורת של אוניברסיטת חיפה והוא מתמנה על ידי ועדה שהרכב חבריה: יו"ר הוועד המנהל , הנשיא ויו"ר ועדת ביקורת.

תקופת כהונת המבקר הינה למשך שלוש עד חמש שנים מיום המינוי. בתום תקופת הכהונה תהיה הוועדה בהרכב הנ"ל רשאית לשוב ולמנות את המבקר לתקופות כהונה נוספות, או לחלק מהן, ללא הגבלה.

ראשי היחידות באוניברסיטה חייבים לסייע למבקר במילוי שליחותו, תפקידו ובביצוע משימותיו, שלא כן, יראה הדבר כחריגה מסמכות וכאי מילוי תפקיד.

מבקר האוניברסיטה לא ימלא כל תפקיד ביצועי ולא יעסוק בכל עיסוק אחר שאינו מתיישב עם תפקידו כמבקר האוניברסיטה, ותחול עליו חובת שמירה על סודיות.

למבקר האוניברסיטה ולעובדיו מובטחת אי-תלות מרבית במערכת המבוקרת.

לפנייה עם הזדהות SSO אל משרד מבקר האוניברסיטה – לחץ/י כאן

 לפנייה אנונימית אל משרד מבקר האוניברסיטה – לחץ/י כאן