alumni1עשרות אלפי הבוגרים של אוניברסיטת חיפה מהווים קבוצת עלית, המעורבת בחיי העשייה והיצירה בכל שדרות החברה, התעשייה והמשק בארץ ובעולם. אוניברסיטת חיפה מתברכת בהישגי בוגריה ומבקשת לראותם כשותפים משמעותיים במרחב העשייה האוניברסיטאית.
האוניברסיטה מהדקת את הקשר עם בוגריה ורואה בהם גורם תומך, משפיע ותורם לרווחת ציבור הסטודנטים וכלל קהילת האוניברסיטה.
אנו מצויים בתהליך הקמתו של ארגון בוגרים אשר ייתן ביטוי לרצון האוניברסיטה להרחיב את הקשר עם בוגריה, ליצור קשר בין הבוגרים לבין עצמם ולחזק את תמיכת הבוגרים ותרומתם לצמיחתה של אוניברסיטת חיפה

הזמנת אישורים

לאתר הבוגרים לחצו כאן

מדור אישורים אישור הכרה באוניברסיטת חיפה כמוסד מוכר להשכלה גבוהה באנגלית

אישור הכרה באוניברסיטת חיפה כמוסד מוכר להשכלה גבוהה בעברית