סוג הליך

הליך רגיל – כל מה שלא נכלל באופציות הבאות

הליך מהיר – המחקרים הבאים יוגדרו כמתאימים להליך מהיר:

  1. מחקרים המוגבלים בסד זמנים, שאינו נובע מדחיינות של החוקר, אלא ממגבלות אובייקטיביות. באלו ניתן לכלול למשל:

א. מחקר על אירוע נחקר חד פעמי (למשל מחקר על השפעות חרדה של השריפה בחיפה), או המתרחש רק אחת לתקופה ארוכה.

ב. מגבלות לו"ז בהגשה לקרנות מימון.

ג. לו"ז צפוף במיוחד להגשה לתואר (שלא נגרם על ידי החוקר עצמו, אלא על ידי גורמים חיצוניים בלתי נמנעים) וכיוב'.

2.      "מחקרים פשוטים" העונים לאחת ההגדרות הבאות:

א. (1) משתתפי המחקר הינם מאוכלוסייה בגירה, ללא חולשות, וללא יחסי תלות משום סוג עם החוקרים או נציגיהם, במסגרת (2) סקר אנונימי שאינו מאפשר זיהוי משתתפים על ידי החוקרים.

ב. ניתוח מידע שניוני אנונימי.

ג. (1) משתתפי המחקר הינם אנשי מקצוע מזוהים, ללא יחסי תלות עם החוקרים או נציגיהם, (2) הנשאלים על דעתם/חוויתם המקצועית, ללא התייחסות למטופלים מזוהים.

ד. שימוש בנתונים הזמינים לציבור הרחב, שאין בהם כל אפשרות זיהוי של המשתתפים (למשל, נתוני למ"ס שפורסמו באינטרנט, ברמת אזור/ישוב).

3.      מחקרים שקיבלו כבר אישור ועדת הלסינקי או ועדת אתיקה במחקר מוסדית או רגולטורית אחרת (בארץ או בחו"ל)

4.      בקשות הרחבה/שינוי מחקר שאושר בעבר, העונות לאחת ההגדרות הבאות:

א. הרחבה של מס' המשתתפים ללא שינוי באופן הדגימה.

ב. הוספת שאלון/כלי מחקרי שאין בו סיכון למשתתפים.

ג. הוספה של חלק חדש, העונה להגדרת "מחקר פשוט" כאמור בסעיף 2 לעיל.

עידכון/הרחבה – במקרה של מחקר שכבר אושר, ומבוקשים לו שינויים. לתשומת לב – במקרה זה יש לציין במקום הרלוונטי את מספר המחקר המקורי, שהשינוי מבוקש בהקשרו.

אנא מלאו את הטופס הבא והעלו אותו למערכת במסגרת "מסמכים נלווים אחרים". (יש להוסיף לינק למסמך "טופס בקשה לעידכון במחקר" המצ"ב למייל זה)

פטור – בקשה שוועדת האתיקה תנפק אישור (לקרנות מחקר וכד') לפיו סוג המחקר המסוים אינו דורש ריוויו של ועדת אתיקה במחקר.

חידוש אישור – אישור הוועדה הינו מוגבל בתוקף ל-4 שנים, ולפיכך  לא ניתן לבצע איסוף נתונים במסגרת המחקר, באם עברו יותר מ-4 שנים ממועד קבלת האישור.

במידה ומבוקשת הארכת תוקף האישור, יש למלא את טופס הפניה לוועדה מחדש, ובמסגרתו לציין את הסיבה לצורך בהארכה והאם היו אירועים חריגים במחקר. הבקשה תבחן שוב, בהליך מהיר.

אישור על בקשה לוועדה – ניתן לבקש מהוועדה להוציא אישור עקרוני על פתיחת בקשה בוועדה באופן ראשוני, טרם השלמת כל הפרוטוקול, וכי האישור כפוף להגשת מסמכים מלאים בהמשך ולבחינה פרטנית. הדבר דרוש לפעמים לבקשת קרנות מחקר.