מועמדים ראויים לקידום

אוניברסיטת חיפה רואה עצמה כמוסד אקדמי בעל אוריינטצייה חברתית רחבה. במסגרת ראייה זו, האוניברסיטה שואפת לתת הזדמנות לרכישת השכלה גבוהה למועמדים המוגדרים כ“ראויים לקידום“.

מועמד יוגדר כ“ראוי לקידום“ לאחר בדיקת נתוניו האישיים ב“אגודה לקידום החינוך“ על בסיס אמות המידה שנקבעו על־ידה, וביניהן בית הספר התיכון שבו למד, רקע משפחתי, השכלה, השכלת הורים, מספר נפשות במשפחה, אזור מגורים בתקופת הלימודים בבית הספר התיכון ועוד.

מועמד לתואר ראשון בלבד הרואה עצמו מתאים להתקבל במסגרת  אפיק ה“ראויים לקידום“, מתבקש למלא טופס מקוון לבדיקת התאמתו. הטופס נמצא  באתר ה“אגודה לקידום החינוך״ . כתובת האגודה: רח׳ תורה ועבודה 1, בית וגן, ירושלים 96390. טל׳ 02-6441159. בכל פנייה יש לציין על המעטפה “העדפה מתקנת“.

את הבקשה לאבחון יש להגיש בצירוף כל המסמכים הנדרשים ל“אגודה לקידום החינוך“ במהלך עונת ההרשמה, ולא יאוחר מסוף חודש אפריל. תוצאות הבדיקה תשלחנה ישירות לאוניברסיטאות ולמועמד. מועדי ההרשמה והגשת מסמכים בחוגים השונים חלים גם על המועמדים ה“ראויים לקידום“.

הנקודות הנצברות, המצביעות על היותו של מועמד כ"ראוי לקידום" מהוות אינדיקציה, אך לא מתווספות לסכם (הציון המשוקלל).

הוראות אלה חלות גם על תלמידי מכינה.

אוניברסיטת חיפה אינה מתחייבת לקבל כל מועמד “ראוי לקידום“, אלא בכפוף לנהליה ותקנותיה.