מסמכים נלווים אחרים

א. יש לצרף לפניה לוועדה את כלי המחקר הרלוונטיים למחקר, או תיאור מפורט שלהם.

בכלל זה לצרף או לתאר בפירוט:

  • נוסח מודעת גיוס המשתתפים (במידה ורלוונטי).
  • שאלונים (נא להגיש את כל השאלונים בקובץ אחד).
  • מדריכי ראיון.
  • אמצעי מדידה פיזיולוגיים.
  • אמצעי הבעה וכדומה.

ב. במקרה של מחקר שקיבל אישור ועדת הלסינקי, יש לצרף את טופסי ועדת הלסינקי כדלקמן:

  1. טופס 1 – הבקשה לועדת הלסינקי + טופסי 12 (שינויי) באם הוגשו לאור הערות הוועדה/משרד הבריאות)
  2. טופסי 2 או 3 – הסכמה מקוריים כפי שאושרו על ידי הלסינקי
  3. טופס 7 או 17 – אישור הוועדה (רגיל או בתת ועדה).

במקרה של בקשת עידכון או הרחבה למחקר, יש לצרף את טופס הבקשה לעידכון במחקר כאן