הביקורת הפנימית באוניברסיטה

מטרת הביקורת הפנימית באוניברסיטה

הביקורת הפנימית הינה פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית של הערכה וייעוץ, אשר מיועדת להוסיף ערך ולשפר את פעולות האוניברסיטה. היא מסייעת לאוניברסיטה להשיג את מטרותיה בהבאת גישה שיטתית וממוסדת, לשם הערכה ושיפור האפקטיביות של תהליכי ניהול סיכונים, בקרה, פיקוח ושליטה.

היקף פעולות הביקורת הפנימית משתרע על כל יחידות האוניברסיטה  וגופים המסונפים לאוניברסיטה, בכל תחומי עיסוקיהם למעט המערכת לבקרה אקדמית.כפיפותו של המבקר, מעמדו, אי-תלותו, סמכויותיו וחובותיו מוגדרים בתקנון מבקר האוניברסיטה, שאושר על ידי חבר הנאמנים לפי הצעת ועדת הביקורת. 

סודיות

המבקר הפנימי והבאים מכוחו ישמרו בסוד כל מסמך או מידע שהגיעו אליהם עקב מילוי תפקידם, זולת אם נחוץ הגילוי למילוי התפקיד כנדרש בחוק, או אם הגילוי דרוש על פי כל דין.

ועדת הביקורת

ועדת הביקורת הינה הרשות המבקרת של האוניברסיטה, ובתחום אחריותה תהא עצמאית ובלתי תלויה ברשות, בגוף או באדם כלשהו. ועדת הביקורת תהא אחראית לכל הנושאים הנוגעים לפיקוח, לבקרה ולביקורת של כל ענייני האוניברסיטה, והיא תקיף את מכלול הפעילויות של האוניברסיטה, לרבות היחידות המינהליות, היחידות האקדמיות (למעט המערכת לבקרה אקדמית), גופים מאגדים ובלתי מאגדים המסונפים או הקשורים לאוניברסיטה. כמו כן תהא ועדת הביקורת מופקדת על ביקורת הניהול התקין של כל יחידות האוניברסיטה, ושמירת טוהר המידות בהן .

יו"ר ועדת הביקורת נבחר על ידי חבר הנאמנים מבין חברי חבר הנאמנים.

ועדת הביקורת תמונה על ידי חבר הנאמנים לתקופה בת  שלוש שנים, ותהא מורכבת מחברים במספר כפי שחבר הנאמנים יקבע מעת לעת.

בוועדת הביקורת שבעה חברים: ארבעה מקרב חברי חבר הנאמנים, מתוכם נציג אחד בלבד לסגל האקדמי; שלושה מקרב חברי הוועד המנהל, מתוכם נציג אחד בלבד לסגל האקדמי.

נושאי משרה באוניברסיטה לרבות יו"ר הוועד המנהל, הנשיא, סגני הנשיא, הרקטור, המנכ"ל, דיקנים, ראשי בתיה"ס, ראשי אגפים וכיוצא באלה לא יכהנו כחברים בוועדת הביקורת.

במקרה שלא מונתה ועדת ביקורת עד תום תקופת כהונתה של הוועדה הקיימת, תמשיך אותה ועדה לפעול עד למינוי ועדה אחרת במקומה.

הוועדה תדון בדוחות הביקורת של מבקר האוניברסיטה. תכנית הביקורת השנתית, שתוגש על ידי מבקר האוניברסיטה, כפופה לאישור ועדת הביקורת.

ועדת הביקורת תעקוב אחר התקדמות פעולות הביקורת באוניברסיטה ואחר עבודת המבקר, כולל: יישום התיקונים והשיפורים המתחייבים מן הממצאים, המסקנות וההמלצות של המבקר.

פניות הציבור

מבקר האוניברסיטה לא ימלא תפקיד של נציב קבילות (אומבודסמן).

תלונה שתתקבל, תועבר לטיפול ראש / מנהל היחידה הרלוונטי, נציב קבילות הסטודנטים, נציב התלונות לענייני הטרדה מיניות,  או כל בעל תפקיד אחר הרלוונטי לטיפול בתלונה.

מבקר האוניברסיטה רשאי להביע דעתו, באם יתבקש, על תלונה שהתקבלה ועל הדרך בה טופלה.

לפנייה עם הזדהות SSO אל משרד מבקר האוניברסיטה – לחץ/י כאן

לפנייה אנונימית בנושא הונאות ומעילות אל משרד מבקר האוניברסיטה – לחץ/י כאן