הוראות האוניברסיטה

הוראות האוניברסיטה ותקנותיה נתונות לשינויים בידי הגופים המוסמכים. כל שינוי  שייעשה במרוצת השנה יחול על כל התלמידים או על חלקם, הכל על־פי העניין וזאת מבלי שתוטל אחריות או חבות כלשהי על האוניברסיטה בקשר לכך.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא רשאית האוניברסיטה, לפי שיקול דעת הגופים המוסמכים, לשנות, לרבות במהלך שנת הלימודים, את האופן, המבנה, השיטה, המיקום, התקופה (קיצור או הארכה) של כל שירות, חוג, יחידה או תכנית לימודים ולא יראו בקבלת החלטה בדבר שינוי כאמור משום הפרת התחייבות כלשהי של האוניברסיטה כלפי תלמידיה.

מוסדות האוניברסיטה יהיו רשאים לפני תחילת שנת הלימודים או במשך שנת הלימודים, לקבל החלטה להפעלה חלקית של האוניברסיטה או לסגירתה לחלוטין, לביטול שירות, חוג, תכנית לימודים, יחידה כלשהם לתקופה כלשהי, מחמת נסיבות בלתי צפויות ו/או אילוצים עניניים ו/או תנאים מיוחדים שאינם תלויים באוניברסיטה, אשר ימנעו המשך קיום פעילותה הסדירה של האוניברסיטה כמתוכנן (כגון קיצוץ בתקציב האוניברסיטה), ולא יראו בקבלת החלטה כזו משום הפרת התחייבות כלשהי של האוניברסיטה כלפי תלמידיה.

הנהלת האוניברסיטה שומרת לעצמה זכות להכניס שינויים בתכנית הלימודים וברשימת השיעורים, וכן להודיע על ביטול קורסים, לגביהם יהיה מספר קטן של נרשמים.

נתקבלה החלטה, כאמור, תודיע על כך האוניברסיטה לתלמידיה הנוגעים בדבר בציון התוצאות הנובעות מן ההחלטה.

הערה: כל האמור בשנתון זה מתייחס לנשים ולגברים והשימוש בלשון זכר הינו לשם הנוחות בלבד.