המצאת מסמכים

המצאת מסמכים – הרשמה לתואר ראשון.

בגרות ישראלית – מועמדים לתואר ראשון פטורים מלשלוח גיליונות ציוני בגרות באם סיימו את לימודיהם בארץ לאחר שנת 1992, המידע נקלט במערכות האוניברסיטה, ישירות ממשרד החינוך.

תוצאות מבחן הפסיכומטרי, יע"ל, יעלנט, אמי"ר ואמיר"ם נקלטות במערכות האוניברסיטה, ישירות מהמרכז הארצי לבחינות והערכה  ועל כן אין צורך להעבירן אלינו.

מועמדים לתואר ראשון לחוג לייעוץ והתפתחות האדם מתבקשים למלא את הנספח המופיע באתר החוג ולהעבירו ישירות לחוג.

מועמדים להם מסמכים מחו"ל או בגרות ישראלית משנת 1991 ולפני כן או לימודים אקדמיים ממוסדות אחרים או מבחני SAT ודומיהם – יהיה עליהם להציג מסמכים מקוריים.

הצגת מסמך מקורי במשרדי הרשמה בימי ושעות הפעילות.

מסמכים אשר חתומים דיגיטאלית, ע"י המוסד המנפיק, ייחשבו כמסמך מקורי.