panorama

גובה שכר-לימוד

גובה שכר הלימוד באוניברסיטת חיפה לשנת הלימודים תש"פ 2019/2020 הוא בהתאם להחלטות של הוועדה הציבורית לקביעת גובה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה. החלטות אלה תקפות הן לגבי תלמידים חדשים והן לגבי תלמידים ותיקים. כל תלמיד ישלם את שכר הלימוד בהיקף, במועדים ובתנאים כפי שייקבעו על-ידי האוניברסיטה. 

גובה שכר הלימוד ותנאי התשלום לקורסים באוניברסיטה, אשר אינם נכללים במסגרת הלימודים לתואר אקדמי (ב"א, מ"א, ד"ר) ייקבעו בנפרד על-ידי האוניברסיטה. 

נוסף על שכר הלימוד חייב התלמיד בתשלומים לאוניברסיטה בשיעורים ובתנאים המפורטים בתקנון שכר לימוד

גובה שכר הלימוד, התשלומים הנוספים וקנה המידה לחישובם ניתן לשינוי על פי הוראות ועדה ציבורית, החלטות המועצה להשכלה גבוהה, החלטות הועדה לתכנון ותקצוב, הודעות ממשלה, החלטות האוניברסיטה וכיו"ב, בכל עת, גם לפני תחילת שנת הלימודים, גם במהלכה וגם בסיומה. 

כל תשלום על חשבון שכר הלימוד ו / או תשלומים נוספים, אשר לא שולמו במועד ובמלואם, יישאו ריבית פיגורים מהמועד הקבוע לתשלום ועד מועד תשלומם בפועל. כל זאת כפי שייקבע על ידי האוניברסיטה בתחילת שנת הלימודים תש"פ. 

שילם תלמיד תשלום כלשהו מהתשלומים המצוינים בתקנון שכר לימוד בהמחאה או בהוראת קבע אשר חזרה בלא שנפרעה והאוניברסיטה חויבה בסכום ההמחאה / הוראת הקבע – ישלם התלמיד, מיד, מלוא סכום ההוצאות בהן תישא האוניברסיטה כתוצאה מכך, על-פי קביעתה, בתוספת קנס בסך 37 ₪. 

כל התלמידים, כולל תלמידים בתכניות לימוד חלקיות, לרבות תלמידים הרשומים להגשת עבודות בלבד, חייבים "תשלומים נלווים", נוסף על שכר הלימוד הבסיסי.

 

 

לוגו אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה
כתובת: שד' אבא חושי 199
הר הכרמל, חיפה

מיקוד: 3498838
טלפון: 04-8240111

איך להגיע לאוניברסיטה

אייקון קישור וויז

מפת הקמפוס
מפת האוניברסיטה

מפת האוניברסיטה להורדה (PDF)

אייקון פייסבוק 
אייקון טוויטר 
אייקון יו טיוב 
אייקון אינסטגרם 

 

 

 

תכני האתר מפורסמים בשפות עברית, אנגלית וערבית. במקרה של מחלוקת בין הגרסאות, הגרסה העברית תהיה הקובעת.

Live chat
Live chat
© 2017 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע באגף מחשוב ומערכות מידע ובסיוע
winweb
קידום אתרים:
שמול

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגר התמונות gettyimages

 

 

‏‏‎