מה תרצו ללמוד?

נוהל עירעור על ציונים

תואר ראשון

 תלמיד רשאי לערער על ציונו תוך יומיים מפרסומו. הערעור יופנה בכתב למורה הקורס באמצעות מזכירות החוג. תוצאות הערעור ידווחו למערער באמצעות מזכירות החוג. טופס הערעור על ציון יישמר בתיקו האישי של התלמיד עד סוף לימודיו.

 מחברת הבחינה תישמר חודשיים לאחר מועד מסירת הציון ובתום תקופה זו תושמד. במידה שלא ניתן לבדוק את הערעור עד למועד הבא של הבחינה, במקרה זה, אם ניגש התלמיד למועד הבא, ייחשב לזכותו הציון הגבוה מבין השניים.

תלמיד המערער על הציון יהיה מודע לכך שהבחינה כולה תיבדק מחדש, והציון הסופי עלול להיות נמוך מהמקורי.

תוצאות הערעור של התלמיד על ציון בחינה הן סופיות ומחייבות.

נוהל ערעורים על ציוני עבודות
זכות ערעור תחול על ציון עבודה שבגינה נקבע ציון הקורס.  ערעור על ציון עבודה יוגש תוך חודש מיום הזנת הציון במערכת הממוחשבת.
המרצה יבדוק את הערעור תוך חודש מיום הגשתו. ניתן יהיה להאריך מועדים אלה משיקולים ראויים, בעיקר כאשר הציון פורסם או הערעור הוגש בתקופת חופשה.
הערעור יהיה מנומק בכתב.
המרצה יהיה רשאי לבדוק את העבודה כולה מחדש, ויהיה רשאי גם להפחית את
הציון. הציון בתום הערעור יהיה ציון סופי ולא ניתן יהיה לערער עליו שנית. החלטת
המרצה תהיה מנומקת

תארים מתקדמים
ערעור על ציון קורס לתואר שני ייעשה כמפורט להלן:
תלמיד רשאי לערער על ציון סופי בקורס לתואר שני תוך יומיים מפרסומו. הערעור יופנה בכתב ליו"ר הוועדה החוגית לתואר שני, וזה יעביר את הפניה למורה הקורס. עותק מן הערעור יועבר גם לרשות ללימודים מתקדמים. יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני ידווח על תוצאות הערעור למערער ולרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מאשר שבועיים מיום הגשת הערעור. התלמיד המערער על הציון יהיה
מודע לכך שהבחינה כולה או העבודה תיבדק מחדש, והציון הסופי עלול להיות נמוך מן המקורי. תוצאות הערעור תהיינה סופיות ומחייבות.
( ניתן לערער על ציון עבודת גמר מחקרית )תיזה( רק במקרה של כישלון ) כשממוצע ציוני כל השופטים הוא פחות מ– 76
במקרה של ערעור ימונה שופט נוסף והציון הסופי של עבודת הגמר המחקרית ) תיזה יהיה ממוצע ציוני כל השופטים. לא יתאפשר ערעור נוסף.
לא ניתן לערער על ציון עבודת גמר מחקרית )תיזה( במקרה שהציון הוא חיובי  76 ומעלה.
 לא ניתן לערער על ציון בחינת הגנה על התיזה במסלול א'.
 תינתן אפשרות לערער על ציון בחינת גמר במסלול ב'. כל חוג יקבע את נוהלי הערעור שלו ויפרסמם בשנתון הלימודים וידווח על כך לתלמידים.

 

לוגו אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה
כתובת: שד' אבא חושי 199
הר הכרמל, חיפה

מיקוד: 3498838
טלפון: 04-8240111

איך להגיע לאוניברסיטה

אייקון קישור וויז

מפת הקמפוס
מפת האוניברסיטה

מפת האוניברסיטה להורדה (PDF)

אייקון פייסבוק 
אייקון טוויטר 
אייקון יו טיוב 
אייקון אינסטגרם 

 

 

 

תכני האתר מפורסמים בשפות עברית, אנגלית וערבית. במקרה של מחלוקת בין הגרסאות, הגרסה העברית תהיה הקובעת.

Live chat
Live chat
© 2017 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע באגף מחשוב ומערכות מידע ובסיוע
winweb
קידום אתרים:
שמול

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגר התמונות gettyimages

 

 

‏‏‎