הנחיות פינוי מבנה

עם הישמע הודעת הפינוי פעל כך:

 • במקרה של שריפה אין להשתמש במעליות
 • כבה את האור
 • נתק מכשירי חשמל
 • סגור חלונות ודלתות החדר ( אין לנעול את הדלתות )
 • הימלט דרך דרכי מילוט מוכרות בזהירות ובמהירות - העזר בשלטי הכוונה
 • היצמד לצד ימין של המדרגות בירידה כדי לאפשר לצוותי החירום לעלות
 • אל תחזור לבניין לחפש נעדרים!  הודע על חשש היעדרות לאנשי הביטחון והבטיחות שבשטח
 • הישמע להוראות נאמני הפינוי ולאנשי הביטחון והבטיחות
 • בצאתך מהבניין התייצב בנקודת הכינוס של הבניין ובהתאם להכוונת צוותי החירום

בטיחות וגיהות תעסוקתית

health

 

 

 

 

 

 

בטיחות וגיהות תעסוקתית

health

 

 

 

 

 

 

גז קריאוגני

חומרים/נוזלים קריאוגניים - מוגדרים כגזים בעלי נקודת רתיחה נמוכה שנדחסו למצב נוזלי (לדוגמא: חנקן נוזלי).
 
באוניברסיטה קיים חנקן נוזלי לשימושים שונים במעבדות, על מנת להמנע מסיכונים אפשריים הקיימים עם גז זה יש לפעול באופן הבא:

kroaigeni

1.   יש להקפיד על שימוש באמצעי מיגון אישיים כולל: משקפי מגן,מסיכת פנים, כפפות,נעליים סגורות,חלוק מעבדה- בכדי להימנע מפגיעת קור (כווית קור, הדבקות עור לפריט קר). 
2.   יש להימנע מאגירת נוזלים דליקים או מטעני אש בסביבת מילוי אחסון או שימוש בחומר קריאוגני- מניעת שריפה.
3.   הנוזל הקריאוגני נמצא בתוך המיכל במצב רתיחה ומשחרר גז, על מנת למנוע פיצוץ בגלל הלחץ הפנימי,חייב להיות מסלול קבוע ופנוי לשחרור הגז מהמיכל (שסתום פריקת לחץ).
4.   חשוב גם להימנע מפגיעות פיזיות במיכל בזמן ההזזה ולהרחיקו ממקורות חום.
 

 

חירום

herum

מוקד הביטחון והבטיחות - מוקד 57000

מוקד החירום

הנחיות במקרי חירום שונים

הנחיות במקרה שריפה ושימוש במטף כיבוי אש

הנחיות פינוי מבנה

הנחיות התגוננות בהישמע אזעקה

הנחיות בטיחות בעת רעידת אדמה

בטיחות בסדנאות ובתי מלאכה

 
150808 M PS017 630
 
באוניברסיטת חיפה בתי מלאכה וסדנאות רבות כגון מסגריות, נגריות, נפוח זכוכית, מעבדות לאלקטרוניקה וחשמל,
בתי מלאכה למכניקה עדינה וכדו'.
עבודה בסדנאות ובתי מלאכה טומנת בחובה סיכון גדול, על כן על כל העובדים בסדנאות ובתי מלאכה להיות עירניים
לסיכונים ולפעול בהתאם להוראות הבטיחות.
אוניברסיטת חיפה כחלק מהמאמץ למנוע תאונות ומפגעי בטיחות רואה במנהליה אחראים אישית לשמירה על בטיחות
השוהים והעובדים בתחומה כחלק מתרבות הניהול בקמפוס.
 

הוראות עבודה בטוחה עם מכשירים שונים בסדנאות מלאכה:

עבודת קבלנים

contruction
 
 
 
 
 
 
 
 
אוניברסיטת חיפה, נעזרת בקבלנים ונותני שירותים שונים לביצוע עבודות באתריה.
עבודת הקבלנים טומנת בחובה סיכונים רבים, הן בגלל אופי העבודה והן בגלל ההיכרות המועטה עם שטח העבודה וסביבתה.
קבלנים ספקים ונותני שירותים העובדים בשטחי האוניברסיטה ובחצריה, או בשטחים המוחזקים על ידה, אחראים לנושאי הבטיחות בתחומי פעילויותיהם.
קבלנים לא יחלו עבודתם בשטח האוניברסיטה לפני שקיבלו הרשאת עבודה והדרכות ע"י מחלקת הבטיחות של האוניברסיטה.
חוזי העבודה והסכמים עם הקבלנים, הספקים ונותני השירותים מפרטים את תחומי אחריותם בנושאי בטיחות עפ"י כל חוקי ותקני מדינת ישראל והנחיות הבטיחות  
עפ"י פרסום והנחיית הממונה על הבטיחות.
מנהלי היחידות המעסיקים קבלנים ספקים ונותני שירותים יתדרכו אותם בדבר אחריותם לנושא הבטיחות ויוודאו שחוזי העבודה כוללים סעיף אחריות הקבלנים בנושאי בטיחות.
הקבלנים מצידם יעבירו את אישורם כי כל העובדים מטעמם באוניברסיטה עברו הדרכות בטיחות שנתיות על ידי אדם מוסמך לכך.
 

נוהל עבודת קבלנים

נוהל עבודה חמה

נוהל עבודה בחללים מוקפים

הנחיות לקבלן הנכנס לאתר האוניברסיטה

טופס הצהרת קבלן

טופס הרשאת עבודה

אישור עבודה בגובה

בטיחות קרינה

 istochniki radiacii 1

עבודה עם מקורות קרינה מייננת כרוכה בחשיפה לקרינה העלולה לגרום לנזקים בריאותיים.

שמירה עלכלליבטיחותכמפורטבנוהלזה תאפשרעבודהבטוחהתוךהקטנתהסתברות לנזקעתידי.

לפי תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 ("תקנות קרינה"), מבצע ממונה הבטיחות קרינה פיקוח במקומות העבודה בהם משתמשים בחומרים רדיואקטיביים או מפעילים מכשירי קרינה מייננת.

הגבלת החשיפה לקרינה

.החשיפה התעסוקתית לעובד קרינה בתוך שנה לא תעלה על המנה הגבולית
מנות קרינה גבוליות לעובדי קרינה נקבעו ב
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011

תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011

הגבלת החשיפה לקרינה לעובדות בהיריון

.מנות החשיפה הגבוליות לקרינה לנשים בהיריון נקבעו בהתאם לסיכון לעובר והן שונות מהמנה הגבולית לעובדת שאינה בהיריון
.לכן יש להודיע למעסיק על ההיריון סמוך ככל האפשר למועד שבו נודע לעובדת. עובדות בקרינה מייננת נדרשות להיבדק על ידי רופא תעסוקתי במהלך חודש רביעי להריון, לצורך קביעת התאמתן להמשך עבודה בקרינה 

 תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל"ט- 1979

 חשיפה תעסוקתית לקרינה מייננת

 תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת), תשנ"ג- 1992

קישורים נוספים

הוראות בטיחות לעבודה עם מכשירים פולטי קרינה

 הנחיות בטיחות בעבודה עם חומרים רדיואקטיביים

 

 

safety.jpg1

 

 

 

 

 

 

 

 

מחלקת הבטיחות והבריאות התעסוקתית באוניברסיטת חיפה מופקדת על הנושאים הבאים:

בטיחות בעבודה, בריאות העובדים, גהות תעסוקתית, קביעת מדיניות בנושא פיקוח ואכיפת הוראות החוקים והתקנות השונים בתחומים אלו במקומות העבודה.
 
מטרת המחלקה היא יצירת סביבת עבודה ולימודים בטוחה, מניעת תאונות ומחלות מקצוע, ניהול פעילות מדעית ומנהלתית בתנאים של בטיחות וללא פגיעה בחיי אדם סביבה וכל זאת בתאום עם הרשויות הממלכתיות.
 
הממונה על הבטיחות היא פונקצית מטה סטטוטורית המייעצת לסגן נשיא האוניברסיטה, למנהלי היחידות, האגפים, והעובדים באוניברסיטת חיפה, בכל הנוגע לחוקים, תקנות ותקנים שעניינם בטיחות, גהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית. הממונה על הבטיחות עובדת בכפיפות מקצועית למשרד התמ"ת ובכפיפות ארגונית לראש אגף בטחון ובטיחות.
 

בעלי התפקידים במחלקת הבטיחות:

איילת ענתי, מנהלת מחלקת הבטיחות וממונה על הבטיחות:52682 (פנימי) aanati@univ.haifa.ac.il 04-8240360/340

ניר יוסלבסקי, עוזר מנהלת מחלקת הבטיחות: 54040 (פנימי) 04-8240360/340 ynir@univ.haifa.ac.il

מאיר דניאל, רכז בטיחות, גיהות וחירום: 57172 (פנימי) 04-8240360/340 mdaniel@univ.haifa.ac.il

טניה צורן, אחראית חומ"ס, רעלים וקרינה: 54039 (פנימי) 04-8240360/340 tzoran@univ.haifa.ac.il

ד"ר לבנת נפרסטק, אחראית בטיחות ביולוגית במעבדות: 57188 (פנימי) 04-8240360/340 lnaparste@univ.haifa.ac.il

הנחיות במקרה שריפה ושימוש במטף כיבוי

שריפה:

 • burning fireאם האזעקה האוטומטית לא הופעלה לחץ על לחצן החירום הקרוב.
 • הודע מיד למוקד ביטחון ובטיחות בטלפון חירום:

           פנימי – 7000     חיצוני - 04-8280700

 • נסה לכבות את האש בעזרת האנשים וציוד הכיבוי (במידה ואין סכנת חיים).
 • הזעק את שירותי הכבאות העירוניים (טלפון חוץ 102) ודווח על מקום השריפה.
 • הורה למבקרים בבניין לנטוש אותו.
 • נטוש את הבניין על-פי שיקול דעתך או על פי הוראת צוותי החירום והכבאים.

 fire exting

שימוש במטף:

 • אחוז את המטף בידית האחיזה.
 • הוצא את הנצרה.
 • כוון את פיית המטף/צינור הפיזור אל מול האש.
 • לחץ לחיצה עד לכיבוי מוחלט או לגמר חומר הכיבוי.

         זכור, בכיבוי בשטח פתוח כבה עם כוון הרוח

        סרטון הדרכה לשימוש במטף כיבוי

 

פינוי נפגעים:

 • בצע בדיקת הכרה.
 • הודע מיד למוקד ביטחון ובטיחות בטלפון חירום:

            פנימי – 7000      חיצוני - 04-8280700

 • טפל בנפגע בהתאם לרקע והידע הרפואי שברשותך.
 • שים לב! אין להזיז נפגע גב אלא במקרה שבו הסיכון בהשארתו גדול יותר (שריפה וכדו' ) גם אז יש להזיזו בזהירות ובסיוע מס' אנשים.

הנחיות התגוננות בהישמע אזעקה

בזמן הישמע אזעקה או קול נפץ יש להיכנס למרחב המוגןalarm1

בהתאם לזמן העומד לרשותנו ולפעול על-פי ההנחיות הבאות:

במבנה-  יש להיכנס לממ"ד, ממ"ק, מקלט או חדר פנימי מוגן, בהתאם לזמן העומד לרשותנו, ולסגור דלתות וחלונות.

בחוץ -    יש להיכנס למבנה קרוב, בהתאם לזמן העומד לרשותנו. אם אין מבנה בקרבת מקום, או אם נמצאים בשטח פתוח,

              יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

ברכב -   יש לעצור בצד הדרך, לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב. אם לא ניתן להגיע למבנה או למחסה

             תוך פרק הזמן העומד לרשותנו - יש לצאת מהרכב, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

             במקרה שלא ניתן לצאת מהרכב, יש לעצור בצד הדרך ולהמתין 10 דקות.

 אם לא ניתנה הנחיה אחרת - לאחר 10 דקות ניתן לצאת ממיגון.

חשוב להתרחק מחפצים לא מזוהים או מרקטה המונחת על הארץ, במקרה כזה, יש להרחיק סקרנים ולהודיע למשטרה.

 
במקרה של צורך בפינוי נפגעים:
 • בצע בדיקת הכרה.
 • הודע מיד למוקד ביטחון ובטיחות בטלפון חירום:

            פנימי – 7000      חיצוני - 04-8280700

 • טפל בנפגע בהתאם לרקע והידע הרפואי שברשותך.
 • שים לב! אין להזיז נפגע גב אלא במקרה שבו הסיכון בהשארתו גדול יותר (שריפה וכדו') גם אז יש להזיזו בזהירות ובסיוע מס' אנשים.

גז קריאוגני

חומרים/נוזלים קריאוגניים - מוגדרים כגזים בעלי נקודת רתיחה נמוכה שנדחסו למצב נוזלי (לדוגמא: חנקן נוזלי).
 
באוניברסיטה קיים חנקן נוזלי ועל מנת להמנע מסיכונים אפשריים הקיימים עם גז זה יש לפעול באופן הבא:
1.   יש להקפיד על שימוש באמצעי מיגון אישיים כולל: משקפי מגן , kroaigeni
      מסיכת פנים, כפפות,נעליים סגורות,חלוק מעבדה- בכדי להימנע מפגיעת קור
      (כווית קור, הדבקת עור לפריט קר). 
2.   יש להימנע מאגירת נוזלים דליקים או מטעני אש בסביבת מילוי אחסון או שימוש
       בחומר קריאוגני- מניעת שריפה.
3.   הנוזל הקריאוגני נמצא בתוך המיכל במצב רתיחה ומשחרר גז, על מנת
      למנוע פיצוץ בגלל הלחץ הפנימי,חייב להיות מסלול קבוע ופנוי לשחרור הגז
      מהמיכל (שסתום פריקת לחץ).
4.   חשוב גם להימנע מפגיעות פיזיות במיכל בזמן ההזזה ולהרחיקו ממקורות חום.
 

הנחיות בטיחות בעת רעידת אדמה

earth quake

בעת שהייה בתוך מבנה:
אם ניתן לצאת מהמבנה בתוך שניות – צאו מהמבנה אל שטח
פתוח (בעיקר השוהים במבנה חד קומתי או בקומת קרקע).
אם לא ניתן לצאת מהמבנה במהירות:
היכנסו למרחב המוגן (ממ"ד), יש להשאיר את דלת
 הממ"ד פתוחה.

אם לא ניתן  לצאת מהמבנה במהירות ואין מרחב מוגן
צאו אל החדר
המדרגות, ואם ניתן, המשיכו לרדת אל היציאה מהבניין.
רק אם אינכם יכולים לפעול כך- תפסו מחסה תחת רהיט כבד,
או שבו על הרצפה צמודים לקיר פנימי.


בעת שהייה בחוץ:
אם הרעידה מתרחשת כשאתם מחוץ לבניין- הישארו בשטח הפתוח
 והתרחקו ממבנים, מגשרים ומעמודי חשמל.

 

הנחיות נוספות:
לפני עזיבת המבנה יש לנתק את המפסקים הראשיים של הגז ושל החשמל.
בדרככם למקום הבטוח התרחקו מקירות הבית החיצוניים,
 מחלונות וממדפים.
אין להשתמש במעלית בזמן הרעידה ולאחריה- אתם עלולים להיתקע בתוכה.
אם אתם יושבים בכסא גלגלים- נעלו אותו והגנו על ראשכם (לאחר שהגעתם למקום בטוח).

התנהגות נכונה לאחר רעידת אדמה:
צאו מהמבנה והקפידו לשהות בשטח פתוח הרחק מבניינים ומכבלי חשמל קרועים.
הישמעו לצוותי החירום וכוחות הביטחון.

 

אין לחזור ולהיכנס למבנה עד לקבלת אישור מגורמי הביטחון והבטיחות!

אודות מחלקת בטיחות

מחלקת הבטיחות והבריאות התעסוקתית באוניברסיטת חיפה מופקדת על הנושאים הבאים:

 
בטיחות בעבודה, בריאות העובדים, גהות תעסוקתית, קביעת מדיניות בנושא פיקוח ואכיפת הוראות החוקים
 
והתקנות השונים בתחומים אלו במקומות העבודה.
 
מטרת המחלקה היא יצירת סביבת עבודה ולימודים בטוחה, מניעת תאונות ומחלות מקצוע, ניהול פעילות מדעית ומנהלתית בתנאים של בטיחות וללא פגיעה בחיי אדם סביבה וכל זאת בתאום עם הרשויות הממלכתיות.
 
הממונה על הבטיחות היא פונקצית מטה סטטוטורית המייעצת לסגן נשיא האוניברסיטה, למנהלי היחידות, האגפים, והעובדים באוניברסיטת חיפה, בכל הנוגע לחוקים, תקנות ותקנים שעניינם בטיחות, גהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית.
 
הממונה על הבטיחות עובדת בכפיפות מקצועית למשרד התמ"ת ובכפיפות ארגונית לראש אגף בטחון ובטיחות.

 גיליונות בטיחות חומרים ( MSDS)

 
MSDS גיליונות בטיחות

:גיליון הבטיחות כולל מידע לגבי

תכונות החומר-
פוטנציאל הסיכון-
אמצעי מגן-
אופן נטרול וטיהור-
גיליון בטיחות תקני = 16 סעיפים-

להלן דוגמאות  לגיליונות בטיחות של חומרים

לפני שימוש בחומר יש לעיין בגיליון הבטיחות הניתן על ידי הספק

 

 

 

A

 

Acetic acid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acetic anhydride

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acetone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acetonitrile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acetyl Chloride

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acrylamide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammonium Dichromate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammoniun Hydroxide Solution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argon

 

Acetilene

 

 

B

 

 

Benzaldehyde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butanol

 

 

Butanone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbamoylcholine Chloride

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chloroform

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyclohexane

 

 

Carbon Dioxide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

Dichloromethane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diehyl Ether

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimethylbutane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimethylformamide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

Ethanol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethidium Bromide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethyl Acetate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethyl Tiglate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethylene Glycol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

Ferric Chloride

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formaldehyde Solution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formic Acid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

 

Heptane

 

 

Hexane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hexyl Acetate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrochloric Acid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrogen Peroxide 20%-60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helium

 

 

 

 

 

I

 

 

Iodine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iso-Propyl Alcohol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isobutyl Acetate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isoflurane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isopropyl Tiglate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

Lead Nitrate

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

Mercury Sulfate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metaphosphoric Acid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methanol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methyl Acetate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methyl Butanol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercaptoethanol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

Nitrogen

 

 

Nitrogen Liquid

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxalic Acid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxygen

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petroleum Ether

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phenol Solution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phenol-Chloroform-Isoamyl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phenylmethylsulfonyl Fluoride

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phosphoric Acid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phtaldialdehyde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picrotoxine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potassium Chromate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potassium Dichromate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patassium Hydroxide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propanol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyridine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

Selenious Acid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silver Nitrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodium Dodecyl Sulfate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodium Hydroxide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodium Silicate Solution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodium Sulfide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulphuric Acid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

Temed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetrachloroethylene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toluene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri Reagent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trichloroacetic Acid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trifluoroacetic Acid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turpentine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

 

White Spirt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Xylenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

Zinc Chloride

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בטיחות ביולוגית

pic
 
גורמי הסיכון הביולוגיים במעבדה כוללים מחוללי מחלות מדבקות, תרביות תאים מותמרים וחיות מעבדה.
הפתוגנים עלולים לחדור לגוף דרך הפה, דרכי הנשימה, העור וריריות העיניים.
הסיכון להידבקות במעבדה קשור לגורם המחלה, שיטות העבודה, היגיינה אישית וכן לרקע הבריאותי של כל עובד. 
 
 
שימוש בציוד מגן 
 
הוראות לעבודה בטוחה עם גורמים מיוחדים
 
מצבי חירום וטיפול בתאונות
 
נהלים והנחיות שונות
טפסים שימושיים
 
 
 
 
 
 

הוראות בטיחות במערכות להרדמת חיות עם איזופלוראן

 

 

הנחיות לטיפול בפסולת מעבדתית

פסולת כימית:

אין לשפוך חומר כימי מרוכז כלשהו, כגון חומצות, בסיסים, ממיסים אורגניים וכד' למערכת הביוב.

-פסולת כימית תיאסף במעבדה אל תוך אריזות ריקות בהתאם לסוג הפסולת

-יש למלא לא יותר מ- 75% מנפח אריזה.

-יש לסמן אריזה ולציין סוג פסולת.

דוגמא לתווית פסולת כימית

לאחר המילוי יש לסגור היטב את האריזה ולפנות לאתר פינוי פסולת האוניברסיטאי.

חשוב להקפיד על הפרדה בין קבוצות שונות של חומרים בעת פינוי

מיון חומרים מסוכנים לקבוצות לפינוי פסולת כימית

אסור לערבב

-מחמצנים חזקים וחומרים דליקים

-בסיסים וחומצות

-חומצות ומתכות

  מותר לערבב

-חומרים דליקים אורגניים ובסיסים.

פינוי מיכלי פסולת כימית נוזלית לחדר פסולת יבוצע ע"י עובד מעבדה ולא ע"י עובד ניקיון.

:פסולת חדה

 

הנחיות טיפול בפסולת חדה

בכל מקרה של ספק - יש לפנות למחלקת הבטיחות

גזים דחוסים וחומרים קריאוגניים

2008 07 24 Bundle of compressed gas bottles

שימוש בגזים דחוסים

במסגרת העבודה במעבדות נעשה שימוש נפוץ בגזים דחוסים שונים אשר יש להם סיכונים שונים:

סיכון כימי

-אינרטי, נטול סיכון כימי (הליום, חנקן, דו תחמוצת הפחמן)

(דליק ( לדוגמא :גז בישול גפ"מ, אצטילן, מימן-

-מחמצן ( לדוגמא : חמצן, אוויר דחוס )

סיכון מכני

שחרור אנרגיה בלחץ גבוה – דומה לשחרור טיל (כללי לכל הגזים כולל אינרטיים)

נוהל שימוש תקין בגלילי גז דחוס במעבדות כולל:

הקפדה על זיהוי נכון של הגז

הסימון המזהה חייב להיות ברור, רשום על גליל הגז או מוטבע עליו.
סימון ברור של כל קווי הצנרת היוצאים מהגליל.
לחץ העבודה המותר לשימוש חייב להיות מוטבע על הכתף או על לוחית
שילוט של גזים דליקים יש להציב במקום בולט עם הזהרה מתאימה.
 
טיפול ואחסון נכונים בגליל וברז

אחסון במקום מיוחד, מוצל, מוגן מגשם, יבש ומאוורר, ללא השפעת כל מקור לחום.
עיגון הגלילים על ידי שרשרת למניעת הנפילה.
הגנת שסתומי בטיחות על ידי כיפה על הגליל – גלילים שאינם בשימוש.
זכור! השסתום הינו החלק הפגיע ביותר של הגליל. לצורך זה יהיה הגליל תמיד במצב עמידה ולא בשכיבה למניעת אפשרות פגיעה בשסתום.
אין לזרוק גליל גז ואין לגרור אותו. מנע נפילתו!
פריקת גלילים והעמסתם יבוצעו בעדינות, תוך הימנעות מפני חבטות בקרקע או במשטח הרכב. מומלץ להשתמש בכלובים מיוחדים.
פתח וסגור שסתומים באיטיות. אין לעמוד מול וסת הלחץ בזמן הפתיחה!
בגמר העבודה סגור תחילה את שסתום הגליל ורק לאחר מכן את חיבור הווסת.
אין לתקן גליל או אביזריו במפעל הצרכן. כל טיפול ו/או תיקון יעשה ע"י יצרן הגז בלבד.

שינוע

גלילי גז חייבים להיות קשורים היטב לדופן כלי השינוע.
שימו לב שלא לפגוע בעצמים במסלול התנועה בעת תנועתכם עם המטען.
יש להוביל את הגלילים בתוך המפעל בעגלות המיועדות למטרה זו.
מומלץ להשתמש בכלובים מיוחדים.

דליפת גז

דווח למוקד חירום 7000 או 04-828-0700 או/ו אחראי חומרים מסוכנים.
הודע לאנשים בסביבה על האירוע ובקש לפנות את האזור במידית.
טיפול בנפגעים
לפני הטיפול הצטייד במנ"פ ( מערכת נשימה פתוחה)
פנה את הנפגע לאוויר צח וסייע לו בחמצן/הנשמה לפי הצורך.
פנה את הנפגע מיד לטיפול רפואי.
טיפול באירוע
לפני הטיפול הצטייד במנ"פ ( מערכת נשימה פתוחה)

במידה ואפשרי סגור את שסתום המכל.עבור גזים CO2 ,חנקן, חמצן ותערובות שלהם, פתח חלונות לאוורור או הפעל מנדף לשאיבה  או הגבר מערכת מיזוג אוויר.
סמן את האזור בשלט "דליפת גז- כניסה אסורה" תוך ציון שם הגז הדולף.
אין לחזור לאזור האירוע עד לקבלת אישור מגורם מוסמך.
באירוע של דליפה ממיכל אחד שלא ניתן לסגור את הדליפה, יש להמתין עד לשחרור כל הגז ממיכל זה.
אין לחזור לאזור האירוע עד לקבלת אישור ממחלקת בטיחות בלבד.

עבודה בחומרים קריאוגניים

הסיכונים עיקריים בגזים מונזלים קריאוגניים הם: פיצוץ,לחץ פתאומי הנוצר במערכת,כוויות קור,מגע עם רקמות הגוף וחנק.

 כאשר מטפלים בנוזלים קריאוגניים, חובה להרכיב משקפי מגן ועדיף מגן פנים.

כמו כן חייבים להשתמש בככפות שאינן חדירות ומגנות מפני קור.

האזור בו מצויים נוזלים קריאוגניים חייב להיות מאוורר היטב.

דוגמאות לגזים שכיחים במעבדות

חמצן

חנקן

חנקן נוזלי

פחמן דו-חמצני

מימן

 

עבודה במנדף כימי

mindaf chemiכללי:

המנדף מהווה אמצעי מיגון סביבתי בכרכי במעבדה ומטרתו להגן על העובד בעת עבודתו עם חומרים ותהליכים מסוכנים ובאירועים בלתי צפויים.

המנדף מונע חשיפה  על ידי הפרדה פיזית של העובד בין החלל בו מתבצע תהליך כימי,

 
: עקרונות עבודה במנדף כימי

 מנדף כימי מיועד למנוע בריחת הגזים/חלקיקים אל חלל החדר,ע"י שאיבתם אל מחוץ למבנה, או לכידתם ע"י מסננים מתאימים.

.(בנוסף, שמירה על מנדף סגור מפחיתה את הנזק שנגרם על ידי אירוע או תאונה (נתז, פיצוץ,שפך 


הוראות עבודה ובטיחות במנדף כימי

 

קרינת רנטגן

xray

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>כאן יהיה מידע כללי ולינקים בנושא קרינת רנטגן<<<

קרינה מיננת

קרינה רדיואקטיבית

תקנות מדינת ישראל העיקריות בנושא בטיחות קרינה הם:
"תקנות הבטיחות בעבודה, גהות תעסוקתית ובריאות העובדים העוסקים בקרינה מייננת 1222" של משרד התמ"ת ו"תקנות הרוקחים יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם 1220 "של המשרד להגנת הסביבה.

התחלת עבודה בקרינה  

כל עבודה עם חומרים או קרינה רדיואקטיבית המתבצעת באוניברסיטת חיפה-מחייבת אישור מוקדם של ממונה בטיחות קרינה.

הדרכת עובדים 

כל עובד טרם כניסתו למעבדה רדיואקטיבית יעבור הדרכה מתאימה ולאחר מכן פעם בשנה.

בדיקות רפואיות 

בהתאם לתקנות חובה לבצע בדיקה רפואית ראשונית לפני תחילת העבודה בקרינה באחריות מחלקות כוח אדם.

חירום 

עובד במעבדה רדיואקטיבית ידווח מידית על כל תקלה שיש בה חשש לחשיפה פנימית או חיצונית לקרינה או חשש לפיזור חומרים רדיואקטיביים.
עובד הקרינה ינקוט בכל הצעדים הנדרשים להקטנת החשיפה והפיזור וימתין במקום עד להגעת הממונה.
השימוש בחומרים רדיואקטיביים מותר רק במעבדה, שקיבלה היתר לכך מהמשרד להגנת הסביבה.
עובד רשאי לעבוד עם חומרים רדיואקטיביים רק לאחר, שעבר הכשרה מתאימה ע"י הממונה על בטיחות הקרינה.

קרינה כללי

קרינת רנטגן

קרני רנטגן (או קרני X ),ניתן לעבוד בצורה בטוחה עם מכשירים פולטי קרינת רנטגן כל עוד שומרים על כללי הבטיחות.
כלל חשוב הוא לא לבצע כל פעולה שיש בה סיכוי להימצא בתוך הקרן הישירה או המוחזרת כאשר המכשיר בפעולה.
אסור לעובדים שלא הוסמכו לכך להפעיל את המכשירים ובמיוחד אסור להם לנסות לתקן או לשנות את תנאי העבודה של המכשירים.
 כל שינוי או טיפול במכשירים חייב להיעשות אך ורק ע"י עובדים מוסמכים .
חובה לבדוק את  המכשיר לגילוי דליפת קרינה לאחר כל שינוי או תיקון !!
חובה על המשתמשים לענוד תגים למעקב אחר חשיפות.
חובה בכל מקרה של תקלה או חשש לתקלה להודיע מיידית לבטיחות קרינה.

פריסת מקלטים

 

בניין

קומה

מקלט (מס' חדר)

אשכול

1-30

מרחב מוגן בחדרי מדרגות ומנהרה בקומה 0 (לרדת ברגל)

ראשי

500

ליד קפטריית האגודה- כל איזור הקפטריה הוא מרחב מוגן .

ראשי+חניון נופי

500

חניון קומה 500 - הכניסה למקלט היא מהחניון, ליד מעלית השירות של מגדל אשכול.

ספריה אגף דרומי

1

134

ספריה אגף דרומי

1

142

ספריה אגף דרומי

0

32

ספריה אגף צפוני

כל הקומות

הפיר על כל קומותיו מהווים מרחב מוגן

רבין

8

8013 גיאוגרפיה

רבין

8

8039 תקשורת

רבין

8

8075 סטטיסטיקה

רבין

7

7073 כלכלה

רבין

7

7089 פסיכולוגיה

רבין

7

7020 סוציולוגיה

רבין

7

7040 מחשבים

רבין

6

6000 מסעדה

רבין

6

6005 חדר צילום

רבין

6

6019 מתאמי מחשוב

רבין

6

6050 פסיכולוגיה

רבין

5

5016 כיתת מחשבים

רבין

5

5034 פסיכולוגיה   

רבין

5

5000 בית כנסת

רבין

5

5000 חדר צילום

רבין

5

5000 מחסן חירום

רבין

5

5005 כיתת מחשבים

רבין

4

4000 פיזיותרפיה

רבין

4

4000 פיזיותרפיה

רבין

4

4000 חדר מדרגות

רבין

3

3000 חדר צילום

רבין

5+4

מרחב מוגן בחניונים

מדרגה

-1

חדר כושר

מדרגה

-1

אולם ב'

רב-תכליתי

0

מקלט מס' 6

רב-תכליתי

0

מקלט מס' 29

חינוך

1

בניין A

חינוך

1

בניין C

ג'קובס

1

בניין D

משכן

3

301

משכן

ביניים

204A

משכן

2

204

משכן

ביניים

104A

משכן

1

104

משכן

ביניים

002A

משכן

 -2

מחסן אומנויות

משכן

כל הקומות

מרחב מוגן בחדרי מדרגות

בית הסטודנט

3

332

בית הסטודנט

3

321

בית הסטודנט

2

220

בית הסטודנט

2

233

בית הסטודנט

1

106

בית הסטודנט

0

3

מעונות: שקמה בניין 2 מקלט ציבורי

100

בפדרמן יש מרחב מוגן בכל דירה שהוא חדר פנימי , כל חדרי המדרגות בפדרמן הינם מרחב מוגן.

שני החניונים בעיקר התחתון מרחב מוגן.

בטליה בכל דירה קיים ממ"ד

קמפוס הנמל בכל קומה קיים ממ"ד

 

לוגו אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה
כתובת: שד' אבא חושי 199
הר הכרמל, חיפה

מיקוד: 3498838
טלפון: 04-8240111

איך להגיע לאוניברסיטה

אייקון קישור וויז

מפת הקמפוס
מפת האוניברסיטה

מפת האוניברסיטה להורדה (PDF)

אייקון פייסבוק 
אייקון טוויטר 
אייקון יו טיוב 
אייקון אינסטגרם 

 

 

 

תכני האתר מפורסמים בשפות עברית, אנגלית וערבית. במקרה של מחלוקת בין הגרסאות, הגרסה העברית תהיה הקובעת.

Live chat
Live chat
© 2017 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע באגף מחשוב ומערכות מידע ובסיוע
winweb
קידום אתרים:
שמול

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגר התמונות gettyimages

 

 

‏‏‎