GRE

מבחן אדפטיבי ממוחשב המותאם לרמתו של הנבחנים וכולו בשפה האנגלית. מועמדים.ות בוגרי.ות אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי.ות אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינה זו כתנאי לקבלתם.