מעמד על תנאי

מעמד בו הסטודנטים חייבים לעמוד בדרישה כלשהי עד לתאריך שנקבע להם לכך. דרישה זאת מצויינת בעת הקבלה ללימודים. עמידה בדרישה במועד תעביר את הסטודנטים למעמד של סטודנטים "מן המניין". אי עמידה בדרישה על-פי המועד שנקבע מראש, לא תאפשר התקדמות בלימודים.