בחינת ידע בעברית לקראת תואר שני

מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייבים לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה. כל חוג יקבע אם הסטודנטים יעמדו בבחינה זו כתנאי לקבלתם ללימודיהם, או יקבע את מועד ביצועה תוך כדי לימודיהם כתנאי לזכאות לתואר. בדיקה זו אינה חלה על תוכניות ששפת ההוראה בהן אינה עברית.