תהליך תשלום שכר-לימוד ואמצעי תשלום

תהליך תשלום ראשון ותשלום מראש כולל הנחה 

בתחילת חודש אוגוסט 2022 תישלח לכל התלמידים והמועמדים, הצפויים ללמוד בשנת הלימודים הבאה, מעטפית לתשלום ובתוכה שובר לתשלום ראשון, שהינו תשלום חובה לשנת הלימודים ותנאי להרכבת מערכת השיעורים.

תלמיד לתואר ראשון או שני בלבד, יקבל בנוסף לשובר תשלום ראשון גם שובר תשלום מראש כולל הנחה שהינו תשלום רשות. תלמיד שישלם שכ"ל מלא (100% שכ"ל) מראש עד 14.09.2022 יהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5% משכר הלימוד השנתי הבסיסי המלא בלבד. הנחה זו תבוטל אם היקף הלימודים יחייב בסופו של דבר שכ"ל נמוך מ- 100%. כמו כן תבוטל ההנחה לתלמיד ממומן.

אמצעי תשלום:

 1. באמצעות השוברים – בסניפי הבנקים השונים המופיעים על גבי השוברים.

 2. באמצעות כרטיס אשראי (ישראכרט וויזה ) – בפורטל הסטודנטים באינטרנט.
 הערה: כל תשלום בכרטיס אשראי בפורטל הסטודנטים באינטרנט (לבעלי כרטיסי ויזה וישראכרט), הינו בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט בלבד וכרוך בתוספת דמי טיפול בגובה 0.82% מסכום התשלום. 

3. לא ניתן לשלם התשלום הראשון או התשלום מראש באמצעות הוראה לחיוב חשבון (הוראת קבע). כל התלמידים חייבים לשלם את התשלום הראשון בבנק או בכרטיס אשראי בפורטל הסטודנטים באינטרנט, גם כאלה המבקשים לשלם את שכר הלימוד בהמשך השנה באמצעות הוראה לחיוב חשבון.

 

תהליך תשלום שכר לימוד שנתי ואמצעי תשלום:

החל מתחילת חודש אוקטובר 2022, יחושב שכר הלימוד של כל תלמיד שמערכת השיעורים שלו הוזנה למחשב (על פי כללי החישוב לתארים/תעודות השונים). חישוב זה יקבע גם את פריסת התשלומים ומועדי התשלום.

א. תשלום באמצעות שוברים – לתלמיד שלא בחר לשלם את שכר הלימוד השנתי מראש, יישלח שובר לתשלום לכתובתו כ-10 ימים לפני כל מועד תשלום.
אי קבלת שובר לתשלום אינה פוטרת מתשלום במועד. תלמיד אשר מסיבה כלשהי לא קיבל שובר תשלום, מתבקש להגיע למחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד ולקבל שובר לפני מועד התשלום.

ב. תשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון – תלמיד המעוניין לשלם את שכר הלימוד באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, יחתום על טופס ההרשאה. יש להחתים את טופס ההרשאה בבנק ולהעבירו למחלקת שירותי תלמיד ושכ"ל בהקדם האפשרי.

כל התלמידים חייבים לשלם את התשלום הראשון בבנק באמצעות שובר התשלום שנשלח אליהם או באמצעות כרטיס אשראי בפורטל. גם אלה אשר מבקשים לשלם את שכר הלימוד באמצעות הוראה לחיוב חשבון.

חשבון הבנק של תלמיד שמבקש לשלם את שכר הלימוד באמצעות הרשאה לחיוב חשבון יחויב החל מהתשלום השני. התלמיד יקבל לביתו, 10 ימים לפני כל מועד לתשלום מעטפית, ובה פירוט חיובי וזיכויי שכ"ל וכן סכום התשלום שינוכה מחשבונו.

ג. באמצעות כרטיס אשראי (ישאכרט וויזה) – בפורטל הסטודנטים באינטרנט בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט בלבד ובתוספת דמי טיפול בגובה 0.82% מהתשלום.

ד. הנחיות לבעלי פטור/מימון מאוניברסיטת חיפה ומאוניברסיטאות אחרות:

עובד אוניברסיטת חיפה, או בן משפחתו, הזכאי לפטור משכר לימוד בכפוף לנהלי האוניברסיטה, חייב להסדרי הפטור עד תחילת שנת הלימודים ולא יאוחר מה- 31.08.2023.

על תלמידים הזכאים לפטור משכר לימוד ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה להמציא טופס פטור לשנה"ל תשפ"ג. את הטופס המקורי יש לשלוח למחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד עד תחילת שנת הלימודים ולא יאוחר מה- 31.08.2023.

ה. מענק לחיילים משוחררים:

תלמיד אשר עומד לזכותו מענק חיילים משוחררים ממשרד הביטחון, זכאי להשתמש בסכום המענק לתשלום שכ"ל באוניברסיטה. סטודנט המעוניין לשלם את שכ"ל בכספי המענק, יפנה למחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד, יודיע את גובה המענק המעודכן ויקבל שובר מיוחד על כל סכום המענק, אך בשום מקרה לא בסכום הגבוה מסך כל שכר הלימוד שלו לאותה שנה.

הסטודנט ישלם את השובר באופן מקוון ב"אזור אישי" באתר של האגף והקרן לחיילים משוחררים (ההנחיות מפורטות באתר).

ניתן לשלם כל שובר לתשלום באמצעות כספי המענק כולל תשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד לתשלמידים חדשים.