משלוח וקבלת שוברים / עדכון כתובת מגורים

שוברי התשלום נשלחים לסטודנטים כעשרה ימים לפני מועד התשלום לפי הכתובת המופיעה בקבצי המחשב של האוניברסיטה.

בכל מקרה של שינוי בכתובת, על הסטודנט לעדכן השינוי באמצעות טופס לשינוי כתובת ולהעבירו למחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד.

אי קבלת שובר תשלום, מכל סיבה שהיא, אינה פוטרת את הסטודנט מתשלום במועד.

חשוב! ניתן לשנות את כתובת המגורים באופן מקוון בפורטל הסטודנטים באינטרנט.

סטודנט שלא קיבל שובר, יפנה למחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד לפני התאריך האחרון לתשלום.

סטודנט שלא ישלם את שכר הלימוד במועדים שנקבעו יחויב במלוא הפרשי ההצמדה ובריבית פיגורים.