לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בסטטיסטיקה

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א' לשנה"ל תשפ"ג | אתר החוג

כלכלהמערכות מידעמתמטיקהלימודי אסיה