You are currently viewing חג סוכות שמח

חג סוכות שמח

sookaמה הקשר בין ארבעת המינים וויתורים, האם לשהות בסוכה יש מסר סוציאליסטי ומהיכן הגיע המושג "סוכת שלום"? לקראת חג הסוכות מסביר הרב רונן לוביץ' על המשמעות החברתית של חג הסוכות ומנהגיו השונים.

לצפייה

 

כתיבת תגובה